Doortrappen PotentieMeter

Volgens de Doortrappen handleiding zijn de volgende elementen van belang om succesvol fietsveiligheid en actieve mobiliteit onder senioren te stimuleren met het Doortrappen-programma:

  • Besteedt een gemeente veel aandacht en tijd aan verkeersveiligheid?
  • Heeft een gemeente ervaring met gedragsprojecten?
  • Hebben de domeinen verkeer, sport en zorg ervaring met samenwerken?
  • Werkt de gemeente gebiedsgericht, zijn er gebiedscoördinatoren?
  • Is de gemeente gewend om met regiepartners samen te werken?
  • Durft de gemeente van gebaande paden af te wijken en te pionieren?

Hoe vaker en hoe meer het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, hoe kansrijker Doortrappen is. Ook geldt: als de ervaring er niet is, maar de wil er wel is om zo te gaan werken, dan is Doortrappen een heel geschikte kapstok om dit op te bouwen. Maar waar te beginnen? Welke aanpak heeft de meeste kans van slagen? En waarop zitten doelgroepen en potentiële samenwerkingspartners te wachten? Dit brengt DTV Consultants graag voor u in beeld met de Doortrappen PotentieMeter: een beknopt en verkennend onderzoek in uw gemeente.

De Doortrappen PotentieMeter brengt kansen en risico’s in kaart. Dit draagt bij aan zowel wennen aan risico gestuurd werken als optimaal benutten van budgetten en ambtelijke focus Een goed vertrekpunt om beredeneerd te kiezen om met Doortrappen te starten. Of niet.

De PotentieMeter bestaat uit:

Inschatting belangen, behoeften en bereidheid

Verkenning onder relevante organisaties in hoeverre ze zitten ‘te wachten’ op Doortrappen, wat zij daar uit zouden willen halen en in hoeverre ze bereid zijn bij te dragen.

Beknopt doelgroeponderzoek: wat vinden senioren belangrijk als het om fietsen gaat? Wat vinden ze lastig?

Desk research

Waar wonen veel senioren, wat zeggen ongevalcijfers? Dit als basis om Doortrappen-gebieden te kunnen aanwijzen. Welke andere succesvolle fietscampagnes en interventies voor senioren zijn bekend?

Met deze data is er al een blauwdruk voor de sociale kaart, de aan te wijzen Doortrappen-gebieden en mogelijke potentie van Doortrappen.

Bronnen van financiering

Desk research: waar kan de gemeente geld halen voor (co)financiering van Doortrappen?

Ambtelijke verkenning

Workshop met relevante ambtenaren uit de domeinen verkeer, sport en zorg/welzijn.

Wat is het verschil met de Doortrappenradar?

De Doortrappenradar is bedoeld als startpunt van een doortrappen aanpak. U heeft dan al besloten het programma in te gaan zetten. De PotentieMeter brengt voor u in beeld of de inzet van deze aanpak kansrijk is, en op welke eventuele voorwaarden dat zo is. Ook komt u grotendeels al achter de ingrediënten voor de DoorTrappenradar. Handig als de volgende stap wil nemen.

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag