De Bereikbare Vallei werkt aan slim reizen en slim werken

  • Projectmanagement

De Bereikbare Vallei is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeenten in de regio FoodValley. Het is het platform voor slim reizen, slim werken en duurzame mobiliteit. DTV Consultants levert sinds 2010 in de persoon van Ruben van den Hamsvoort de mobiliteitsmakelaar van De Bereikbare Vallei.

De Bereikbare Vallei moet ervoor zorgen dat het in de regio prettig wonen en werken is en blijft. De regio werkt hiervoor nauw samen met werkgevers, een aantal bedrijvenverenigingen en de provincie Gelderland. Het programma heeft 60 partners, waaronder Menzis, Deli XL, Wageningen Universiteit, ziekenhuis Gelderse Vallei, en bedrijventerrein Kievitsmeent.

Slim reizen en slim werken

De mobiliteitsmakelaar adviseert werkgevers gevraagd en ongevraagd over de mogelijkheden van slim reizen en slim werken, maakt afspraken over de uitvoering van maatregelen en een doelstelling voor de modal split (minder autoverkeer). Hij coördineert de verschillende activiteiten op dit gebied in de regio, stemt die af op landelijke (‘Beter Benutten’) en provinciale ontwikkelingen en daagt marktpartijen uit met passende deals te komen. Hij stimuleert samenwerking tussen partijen met soms verschillende belangen en zoekt mogelijkheden om aandacht voor slim werken en slim reizen te borgen in andere activiteiten (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden en in gezondheidsprogramma’s van organisaties).

Woon-werk verkeer op de fiets

Met de actie ´Beweeg gezond, ga fietsen!´, werden werknemers van Wageningen Universiteit aangespoord met de fiets naar het werk te gaan. Deelnemers konden een bescheiden financiële beloning ontvangen voor elke gefietste kilometer. Belangrijkste doelgroep was(bestond uit) werknemers die meestal met de auto naar het werk komen. Uit de evaluatie van de actie bleek dat mensen die nooit tot af en toe fietsen met de juiste stimulering toch op de fiets stappen. Het gemiddelde fietsgebruik steeg met 7%. Een meerderheid van de deelnemers gaf aan ook na de actie te blijven fietsen naar het werk.

Bevorderen publiek-private samenwerking

De mobiliteitsmakelaar van de Bereikbare Vallei signaleert vragen over ontbrekende infrastructuur en openbaar vervoer en zorgt dat die vragen bij de wegbeheerder of concessieverlener terecht komen en stimuleert de samenwerking (en inzet van betrokkenen) om een adequaat antwoord op die vragen te formuleren. Zo heeft De Bereikbare Vallei eraan bijgedragen dat bedrijventerrein Kievitsmeent is aangesloten op het openbaar vervoer netwerk.

Activeren met maatwerk

Peer to peer aanpak is eveneens belangrijk. De mobiliteitsmakelaar zet bedrijven en instellingen met goede ervaringen in om andere werkgevers te overtuigen. Best practices helpen organisaties over de streep te trekken en ‘te winnen’ voor de aanpak. De mobiliteitsmakelaar ontwikkelt projecten op maat voor de Bereikbare Vallei (in samenwerking met werkgevers – ook in de vorm van workshops) en interesseert werkgevers om mee te doen aan pilots.

Een paar voorbeelden:

  • Lancering van een OV-probeerkaart
  • Probeerweken van e-bike en e-scooter
  • Workshops over het Nieuwe Rijden en slim werken
  • Fietsstimulering Kenniscampus Ede
  • Pilot Slim Rijden Kosten Vermijden (inzicht in rijgedrag op basis van ritdata)

Campagne e-scooter De Bereikbare Vallei

Wezenlijke bijdrage aan duurzame mobiliteit

Volgens de landelijke monitor slim reizen slim werken van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur zijn in De Bereikbare Vallei relatief de meeste mensen bekend met het begrip slim reizen. En dat stemt Marco van Burgsteden tevreden. Van Burgsteden werkt voor de gemeente Wageningen aan ruimtelijk beleid en regionaal mobiliteitsmanagement. Namens de deelnemende gemeenten treeft hij op als opdrachtgever voor De Bereikbare Vallei: “Het programma De Bereikbare Vallei heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan duurzame mobiliteit in de regio FoodValley. Zowel in betrokkenheid– veel mensen zijn bekend met de doelstellingen van het programma – als in reële groei in slim reizen en slim werken. Een compliment waard aan Ruben van den Hamsvoort, hij heeft zijn rol als mobiliteitsmakelaar zeker waargemaakt.“

Communities bedrijven en overheden

Actie fietsen naar je werk Kenniscampus EdeNadat het oorspronkelijke convenant, dat aan de basis van de Bereikbare Vallei stond, afliep in 2012 is het programma blijven bestaan. Het zal ook in de komende jaren een rol blijven spelen in de regio FoodValley. Van Burgsteden: “Het is duidelijk dat er een goede basis is voor een vervolg van De Bereikbare Vallei. We willen wél andere accenten leggen: meer vraaggericht, met een innovatief proces.” Dit jaar gaat de Bereikbare Vallei communities opzetten, waarin bedrijven en overheden met elkaar verder werken aan een duurzaam bereikbare én vitale regio.

“Het plan is om met deze aanpak meer betrokkenheid van werkgevers te realiseren, maar ook aan te sluiten op programma’s van de gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en recht te doen aan de uitdagingen van de regio op het gebied van mobiliteit,” besluit Van Burgsteden.

Advies en informatie

Ruben van den Hamsvoort

Ruben van den Hamsvoort

Adviseur Gedrag