Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden opleidingen

Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat u een overeenkomst aan met DTV Consultants en verklaart u zich akkoord te gaan met de Inschrijvingsvoorwaarden zoals hier vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra uw inschrijving DTV Consultants heeft bereikt, en DTV Consultants uw inschrijving heeft bevestigd. Wij bevestigen uw inschrijving direct per e-mail op het door u in het inschrijfformulier verstrekte e-mail adres.
 3. DTV Consultants neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling.
 4. Inschrijvingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

Prijzen en betaling

 1. Prijzen voor de opleidingen kunnen jaarlijks wijzigen. Alleen de prijzen zoals vermeld op de website dtvconsultants.nl zijn geldig. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De verschuldigde opleidingsgelden dienen uiterlijk een maand na ontvangst van de nota te worden voldaan.
 3. U bent van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. DTV Consultants stuurt u daarop een betalingsherinnering, waarna u binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als u ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan DTV Consultants bij u de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 4. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening.

Doorgang en annulering

 1. Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat uw aanmelding in ieder geval zes (6) weken voor aanvang van de opleiding in ons bezit is. DTV Consultants beslist ongeveer drie (3) weken voor de start van een opleiding of deze opleiding doorgaat.
 2. Heeft u zich ingeschreven voor een opleiding en wilt u annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. U kunt alleen schriftelijk annuleren, onder schriftelijk verstaan wij ook e-mail;
  2. U kunt tot zes (6) weken voor de start van een opleiding kosteloos annuleren;
  3. Binnen zes (6) weken voor de start van een opleiding kunt u niet meer annuleren. U kunt uw plaats wel overdragen aan een collega.
 3. DTV Consultants is gerechtigd zonder meer- of minderkosten een opleiding uit te stellen, de locatie te wijzigen, het programma online te verzorgen, af te gelasten of opleidingsdata te wijzigen, als er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. DTV Consultants is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en schade.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DTV Consultants is beperkt tot maximaal het u betaalde opleidingsgeld en (indien van toepassing) examengeld.
 2. DTV Consultants behoudt zich het recht voor u in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.
 3. Al het door DTV Consultants verstrekte opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door DTV Consultants ontwikkeld en/of samengesteld. DTV Consultants is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de DTV Consultants.

Privacy

 1. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de DTV Consultants. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. DTV Consultants kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
  1. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches of docenten.
  2. Indien dit wettelijk vereist is /wordt door overheidsinstanties.
 3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. DTV Consultants houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

Auteursrecht

Tijdens de opleidingen krijgt u lesmateriaal tot uw beschikking. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik , ten behoeven van uw leerproces. Het is niet toegestaan om de materialen te kopiëren, verspreiden of anderszins te hergebruiken en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DTV Consultants.