Module Regie op de implementatie/uitvoering, Wet- en regelgeving en Invoering gereguleerd parkeren

Inhoud

Technologische ontwikkelingen vormen een rode draad in deze module.

Invoering gereguleerd parkeren

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • de rol van parkeermanager vorm te geven door besluitvorming te organiseren voor het door het door hem/haar opgestelde parkeerbeleid, hetgeen uitlegbaar is en passend bij de lokale situatie;
 • gefundeerde keuzes, inclusief de consequenties hiervan, te maken voor de invoering van een systeem van parkeerregulering (betaald parkeren, vergunninghouders parkeren of een (gedeeltelijke) Parkeerschijfzone);
 • de verschillende stappen te onderscheiden voor de invoering van parkeerregulering zoals: besluitvorming, organisatie van draagvlak, aanbestedingen, bebording, juridische aspecten, apparatuur, handhaving, financiën, communicatie en organisatie taken;
 • een implementatieplan op te stellen voor de invoering van gereguleerd parkeren, inclusief bijbehorend tijdpad;
 • de verschillende stappen te benoemen in het proces om te komen tot een (volledige of gedeeltelijke) gedigitaliseerde parkeerketen;
 • inhoud te geven aan parkeerbeleid door keuzes te maken in bijvoorbeeld: wel/niet ontheffen van betaalplicht, vergunningsoorten, bezoekersregelingen, tariefstructuur, parkeerduur beperking;
 • ruimtelijke aspecten van parkeerzonering- en inrichting te bepalen en aan te leveren (grensbepaling, omvang);
 • een plaatsingsplan voor parkeerapparatuur te maken;
 • een parkeernotitie te schrijven op basis waarvan bestuurders keuzes kunnen maken.

Regie voeren op de implementatie/uitvoering

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • de rol van parkeermanager vorm te geven, zodanig dat hij zowel ambtelijk als bestuurlijk in beeld is en grip heeft op de uitvoering van de afspraken in de regierol;
 • de voor- en nadelen van in- en uitbesteden van parkeertaken en de politieke consequenties hiervan te bepalen;
 • dienstverleningsovereenkomsten inzake diverse parkeertaken op te stellen waarbij de financiële consequenties duidelijk kunnen worden  aangegeven;
 • een functioneel programma van eisen te maken en beoordelen voor de aanschaf van parkeerapparatuur on street/off street, incl. de randvoorwaarden voor de inrichting en het beheer en onderhoud.

Daarnaast heeft de student handvatten voor het vormgeven van en de regie op de handhaving.

Wet- en regelgeving

Het gemeentebestuur adviseren over juridische maatregelen om parkeerregulering in goede banen te leiden, inclusief juridisch handhavingsinstrumentarium, opstellen/aanpassen van verordening/uitvoeringsbesluit/beleidsregels

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeermanager (modulair)

Docenten

Dave Linssen

Dave Linssen

Dave Linssen

Dave Linssen is eigenaar van parkeeradviesbureau Aparco. Hiervoor heeft hij aan de exploitant kant (Q-Park) en aan de gemeente kant (Sittard-Geleen) operationele parkeerfuncties uitgevoerd. Hij heeft inmiddels vanuit verschillende functies ruim 10 jaar ervaring als parkeerspecialist. Dave heeft, door zijn jarenlange ervaring met parkeren, een aanzienlijk netwerk op dit vlak. Diverse exploitanten, leveranciers, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en gemeenten behoren hiertoe.

Jaap Roest

Jaap Roest

EIFFEL

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen): deze module wordt gepland in het najaar van 2018. Data volgt.

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De post-hbo opleiding parkeermanager is bedoeld voor parkeermanagers en beleidsmedewerkers parkeren, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet als parkeermanager aan de slag zijn of gaan en beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagen): € 1.645,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur

Modules