Cursus BABW voor wegbeheerders

Inhoud

Hoe werkt het BABW? Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is omvangrijk en kan tot verschillende interpretaties leiden. In deze cursus behandelen we uitgebreid alle onderdelen van het BABW en de daaraan gekoppelde Uitvoeringsvoorschriften. Tijdens de cursus werken we veel met praktijkvoorbeelden en casussen.

Voor zover nodig besteden we ook aandacht aan de relatie tussen het BABW, de Wegenverkeerswet, het RVV en de Algemene Wetbestuursrecht en het APV. U sluit de cursus af met een dag waarin uw eigen praktijkvoorbeelden leidend zijn.

Na afloop bent u in staat vast te stellen of u een verkeersmaatregel juridisch mag nemen en of deze te handhaven is. U kent de wettelijke voorschriften en bepalingen rondom het nemen van verkeersbesluiten en u heeft inzicht in het BABW en de Uitvoeringsvoorschriften.
Bij minimale aanwezigheid van dag 1 en 2 ontvangt u een bewijs van deelname.

Programma BABW voor wegbeheerders

Dag 1

Kader van de wetgeving schetsen

 • De plaatsing van het BABW binnen de landelijke wetgeving (AWB, WVW, RVV, BABW en APV)
 • Verkeer- en vervoersbeleid en categoriseringsplan
 • De voor het BABW relevante artikelen uit de WVW, het RVV en de AWB
 • Doelstellingen, inhoud en opbouw
 • Consequenties voor wegbeheerders met betrekking tot gewijzigde of nieuwe verkeersregels
 • Ontheffingen
 • Strafrechtelijke en administratief rechtelijke handhaving

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

 • Schadevergoedingen algemeen
 • Bestuursrechtelijke schadevergoeding voor rechtmatig handelen: nadeelcompensatie
 • Privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen: de risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW

Inhoud en werking van het BABW (Verkeersbesluiten)

 • Procedurele en inhoudelijke eisen
 • Het vragen van advies aan partners
 • Publicatie en inwerkingtreding
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep
 • Verkeersbesluiten bij tijdelijke maatregelen
 • Vervallen regelingen en overgangsregeling

Dag 2

Inhoud en werking van het BABW (Fysieke maatregelen)

 • Maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid
 • Effectiviteit van verschillende maatregelen
 • Rechtsbeschermingsaspecten (art. 17 BABW)

Belangrijkste parkeerregels voor wegbeheerders

 • RVV regels ten aanzien van parkeren
 • Parkeerregels in verordeningen

Uitvoeringsvoorschriften BABW

 • Toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens op borden, onderborden en op het wegdek
 • Voorschriften voor afzonderlijke borden
 • Bebording en markering parkeervoorzieningen
 • Uitvoeringsvoorschriften en Duurzaam Veilig

Sanering verkeerstekens

 • Verkeerstekens vastgesteld voor 1 november 1991
 • Verkeersborden in een nieuw jasje

Dag 3

Praktijkvoorbeelden

Deze dag staat in het teken van praktijkvoorbeelden. Aan de hand van (eigen) casuïstiek (bordenplannen, foto’s en situaties) wordt de theorie toegepast.

Tijdens de cursus zal ook steeds een verwijzing worden gemaakt naar het vinden van de regelgeving (eventueel op het internet), het bordenboekje en het zakboekje RVV 1990/BABW

Docenten

Harry Dillerop

Harry Dillerop

Zelfstandig adviseur

Harry Dillerop heeft 40 jaar bij de politie gewerkt, waarvan bijna de helft als chef van een regionale verkeersafdeling. De laatste 11 jaar was hij o.a. verantwoordelijke voor de verkeersadvisering door de politie in het kader van het BABW.

Vanuit een parttime onderwijsfunctie op het gebied van de Verkeerswetgeving bij de Politieverkeersacademie, is hij al ruim 10 jaar als gastdocent werkzaam bij DTV Consultants.

Harry probeert in de cursus BABW de studenten de fijne kneepjes van, de wetgeving rond, het nemen van een Verkeersbesluit bij te brengen. Tevens is hij onze docent voor het Practicum Verkeersbesluiten.

Arie Vijfhuizen

Arie Vijfhuizen

Provincie Utrecht

Als allround senior verkeerskundig (en civiel) ingenieur heeft Arie Vijfhuizen ruim 20 jaar werkervaring met ontwerp- en inpassingsprojecten voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Hieronder vallen autosnelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen, evenals schoolomgevingen. Daarnaast heeft hij voor CROW gewerkt aan diverse publicaties.

Recente nationale projecten betreffen o.a. beoordelen bebording en obstakelvrije zone RWS WNN, wegbeeldanalyse provinciale wegen Flevoland, verkeersbesluiten HOV Utrecht en verkeersveiligheidsaudit noordelijke randweg Zevenbergen. Recente internationale projecten zijn onder meer verkeer rondom ziekenhuis, 30 knelpunten en verkeersveiligheidsplan 2014-2019 in Saoedi-Arabië, planning, workshops en ontwerp van fietsvoorzieningen in Australië en Brazilië.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen):  1, 8 en 15 november 2018

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor wegbeheerders die betrokken zijn bij het nemen van verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten. Ook voor medewerkers van adviesbureaus, die gemeenten in hun taak als wegbeheerder adviseren, is de cursus interessant. De cursus is goed te volgen voor mbo’ers met enige jaren werkervaring.

Kosten

Lesgeld:  € 1.845,- exclusief BTW.

U krijgt toegang tot een digitaal omgeving waarop het lesmateriaal wordt geplaatst. Lunch is bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator