Post hbo opleiding Verkeersplanologie – ‘Klaar voor de nieuwe stad’

 • 05-11-2021
 • Utrecht
 • 7,5 dagen
 • 4.700 (exclusief BTW)
 • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

Een stevige basis ‘ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen

Hoewel in planvorming naar afstemming wordt gestreefd, wordt niet integraal naar ruimtelijke oplossingen voor stedelijke problemen gezocht. Juist daarom is het vak van verkeersplanologie belangrijk: verkeer en planologie vanaf de start van onderzoek en planvorming met elkaar verbinden tot één geheel. In de context van groeiende steden en regio’s, smart cities en duurzaamheid wordt het belang hiervan alleen maar groter.

Met deze 8,5-daagse post hbo opleiding verwerft u niet alleen een stevige basis inhoudelijke kennis op verkeersplanologische thema’s zoals netwerkplanning, gebiedsontwikkeling, gezondheid, en energie en milieu. Maar u leert deze kennis ook toepassen in (strategische) integrale beleidsvorming.

Deze opleiding is geschikt voor professionals met een hbo- en wo achtergrond die zijn betrokken bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, masterplannen, en/of omgevingsvisie/-plannen. Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer een strategisch verkeersplanologische opgave analyseren, structureren en hier een eigen visie op ontwikkelen en tentoonspreiden.

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel Coffeng

DTV Consultants en Goudappel hebben een inspirerend en uitdagend programma samengesteld. Docenten uit eigen gelederen, van Universiteit van Amsterdam, TU Delft, PBL, APPM en Dat.Mobility verzorgen de verschillende lessen.

Programma

Het programma bestaat uit 7 lesdagen. Naast een introductie en een afsluitende excursie, komen actuele, prikkelende en strategische thema’s van de verkeersplanologie aan bod. Voor elke lesdag bereiden de deelnemers zich voor door middel van het bestuderen van artikelen en lichte voorbereidingsopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een toetsopdracht in de vorm van de presentatie van een eigen casus. Na het succesvol afronden van de toetsopdracht ontvangen deelnemers hun diploma.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen

Introductie (Teije Gorris | DTV Consultants & Nicole Korsten | Goudappel)

 • Toelichting op de opleiding en praktische zaken;
 • Introductie in de verkeersplanologie.

Netwerken en structuren (Bas Govers | Goudappel)

 • Functies en samenhang van netwerken voor lopen en fietsen, OV, auto en parkeren;
 • Ontwikkelingen en trends, waaronder de nieuwe plek voor de fiets;
 • Ontwikkelingen die netwerken en structuren beïnvloeden, waaronder autonome voertuigen, deelsystemen en mobiliteitsdiensten.

Locatie- en gebiedsontwikkeling (Danny van Beusekom | Goudappel)

 • Wat voor stad wil je zijn?
 • Bereikbaarheid en mobiliteit;
 • Waar lokaliseer je welke functie zodat deze optimaal bereikbaar zijn voor de doelgroep?
 • Hoe creëer je ruimte voor fiets, parkeren en openbaar vervoer?
 • Praktijkvoorbeelden.

Onderzoek big data en modellen (Peter van der Mede | Goudappel & Stefan de Graaf | Dat.Mobility )

 • Databronnen en data gedreven modelleren;
 • Quickscan tools en verkeersmodellen;
 • Toepassingsbereik en rol van beslissingsondersteunende systemen.

Beeldvorming, taal, proces en communicatie in beleid en planvorming (Bart Heijnen | APPM & Marco te Brömmelstroet Universiteit van Amsterdam)

 • Vertalen bestuurlijke doelen naar de beleidsuitvoering op straatniveau;
 • De politiek-bestuurlijke context;
 • Stakeholder management;
 • Beeldvorming, taal en herdenken van de manier waarop we plannings- en mobiliteitsopgaven benaderen.

Milieu, gezondheid, omgevingskwaliteit (Jan Anne Annema | TU Delft)

 • Beleidsontwikkelingen milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit;
 • Indicatoren (en hun betekenis);
 • Wetgeving;
 • Milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit beïnvloeden door middel van verkeersplanologie.

Verkeersplanologie in het digitale tijdperk (Daniëlle Snellen | PBL)

 • Toekomstscenario’s;
 • Digitalisering van infrastructuur;
 • ICT‑ontwikkelingen;
 • Slimme mobiliteit;
 • Overheidsregie en de rol van de verkeerplanologie.

Stadslogistiek

Proeve van bekwaam en afsluiting

 • De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid waarin de deelnemers hun casus presenteren gevolgd door een afsluiting.

Docenten

Bas Govers
Goudappel Coffeng

Bas Govers

Bas Govers is topadviseur strategie & beleid bij Goudappel Coffeng BV. Hij houdt zich bezig met de definitie en onderbouwing van grootschalige structuuringrepen op verschillende schaalniveaus. Hierbij staat kansgericht denken en het creëren van synergie tussen de beleidsvelden verkeer, ruimte, milieu en economie centraal. Bas Govers is een enthousiaste en sterk bindende persoonlijkheid. Door zijn creatieve en integrale wijze van denken is hij in staat bruggen te slaan tussen verschillende vakgebieden en disciplines en tussen belangen van verschillende actoren. Door zijn vakkennis en ervaring weet hij de materie naar een hoger plan te brengen en bij alle belanghebbenden het gevoel te creëren: ‘dit moeten we gaan doen’.

 

Marco te Brömmelstroet
Universiteit van Amsterdam

Marco te Brömmelstroet

Marco te Brömmelstroet is professor Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Als sociaal-wetenschapper houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van onze steden en dan met name de relaties die dit heeft met mobiliteitspatronen. Als grondlegger van het Urban Cycling Institute heeft hij de (Nederlandse) fietser centraal gesteld in onderzoek naar de relaties tussen stad, mobiliteit en samenleving. In onderwijs en lezingen zoomt hij in op hoe de manieren van denken en praten rondom mobiliteit bepalend zijn voor wat we wel, en wat we niet zien als problemen en oplossingen.

Danny van Beusekom
Goudappel Coffeng

Danny van Beusekom

Danny van Beusekom is adviseur parkeren & locatieontwikkeling bij Goudappel Coffeng BV voor zowel overheden als private partijen. Hij houdt zich bezig met mobiliteitsvraagstukken voor zowel kleine en grootschalige locatieontwikkelingen. Een voorbeeld is de transitie van de Cartesiusdriehoek in Utrecht van een bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied met 2.300 woningen. Danny is voor dat project de opsteller van het mobiliteitsplan en fungeert tevens als mobiliteits- en parkeerregisseur in het planproces. Hij bewaakt de beleidsdoelstelling van de gemeente Utrecht om de verkeersgeneratie te beperken. De afgelopen jaren heeft Danny meerdere klanten inhoudelijk succesvol bijgestaan bij juridische procedures bij de Raad van State.

 

Jan Anne Annema
TU Delft

Jan Anne Annema

Jan Anne Annema is assistent professor in het vervoersbeleidsanalyse aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Zijn belangrijkste interesses zijn de ontwikkeling op lange termijn in het vervoer, milieu, kosten-batenanalyse en de praktijk van de ex-ante beleidsevaluatie transportstudies. Hij voltooide in 1987 een studie chemie aan de Universiteit Utrecht. In 2008 promoveerde Annema aan de TU Delft. Van 1988 tot 2006 werkte hij voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar hij vele studies deed naar de impact van het transport op het milieu in Nederland.

Peter van der Mede
DAT.Mobility

Peter van der Mede

Peter van der Mede werkt als business developer bij DAT.Mobility. In die functie houdt hij zich de laatste jaren bezig met ontwikkelen en gebruik van big data en nieuwe sensing technologie in het mobiliteitsdomein. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van nationale herkomst- en bestemmingsgegevens uit mobiele telefoon data (samen met Mezuro)  en bij de realisatie van het Nederlands Verplaatsingspanel (samen met Kantar en Mobidot). Eerder werkte Peter als onderzoeker, R&D manager en algemeen directeur bij de Goudappel Groep.

 

Nicole Korsten
Goudappel Coffeng

Nicole Korsten

Nicole Korsten werkt sedert 1990 bij Goudappel Coffeng en is daar momenteel senior adviseur Mobiliteit & Ruimte vanuit haar standplaats Eindhoven. Zij is een allround proces- en projectleider in onderzoeks- en adviestrajecten. Nicole heeft veel ervaring met advisering van gemeentelijke en hogere overheden, zowel inhoudelijk als wat betreft de communicatieve onderdelen van planprocessen.

De laatste jaren houdt zij zich voor een belangrijk deel bezig met procesmanagement, grootschalige stedelijk infrastructuur en met integrale ontwerpvraagstukken binnen de stedelijke (her)ontwikkeling. De expertisegebieden van Nicole zijn vooral gelegen in stedelijke ontwikkeling, integrale ontwerpopgaven, procesmanagement, fietsverkeer, mobiliteitsstudies, parkeren en bewonersparticipatie.

In de corona-tijd heeft zij diverse keren als onafhankelijk voorzitter onlinevergaderingen geleid.

Naast haar werkzaamheden voor Goudappel maakt zij als adviseur Mobiliteit onderdeel uit van het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk. Dit multidisciplinaire kwaliteitsteam adviseert gevraagd en ongevraagd gedurende het dijkversterkingsproject om de omgevingskwaliteit en de vormgeving van het 54 km lange tracé te borgen.

Daarnaast verzorgt zij zowel intern als extern regelmatig (gast)colleges, onder meer aan de NOVI-Verkeersacademie en de NHTV.

De kern van haar passie ligt bij het creëren van leefbare ruimten. Dat betekent niet klakkeloos richtlijnen en cijfers toepassen maar denken vanuit de gebruiker. Het is voor haar steeds een uitdaging om de belangen van alle betrokkenen bij elkaar te brengen van daaruit naar gedragen oplossingen te komen.

Daniëlle Snellen
Planbureau en Leefomgeving

Daniëlle Snellen

Ik ben een ervaren onderzoeker op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking. De mens in zijn omgeving is daarbij altijd het uitgangspunt. Mobiliteit kan, in mijn visie, nooit los gezien worden van wie reist, waarom en waar(heen).

Met mijn werk wil ik vooral een bijdrage leveren aan beter en steviger gefundeerd beleid. Beleid waarin een brede blik wordt gehanteerd, oog is voor bedoelde en onbedoelde effecten en waarin publieke belangen leidend zijn. Kennis speelt daarbij een cruciale rol, waarbij het mij gaat om het combineren van empirische gegevens met doordachte redeneringen en nieuwe ideeën. Deze kennis breng ik in de vorm van rapporten, presentaties, workshops, maar ook door het stellen van kritische vragen en het aanbieden van andere manieren van kijken (denk aan een waardenbenadering of een concept als brede welvaart).

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als stedebouwkundig planoloog en promoveerde in 2002 aan de TU Eindhoven op een onderzoek naar de relatie tussen de ruimtelijke structuur van woonwijken en de activiteiten- en verplaatsingspatronen van de bewoners. Na een korte periode bij SGBO (destijds het onderzoeksbureau van de VNG) werk ik nu al ruim 17 jaar met veel plezier bij het PBL (en haar voorganger het RPB). Naast mijn onderzoekswerk ben ik daar ook adjunct afdelingshoofd.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van mobiliteitsgedrag in relatie tot de ruimtelijke context, impact van nieuwe technologieën op mobiliteit(sgedrag), toekomstverkenningen en mobiliteitsbeleid.

Bart Heijnen
APPM

Bart Heijnen

Bart Heijnen is een communicatief sterke proces- en projectmanager op gebied van mobiliteit en ruimte. Door de jaren heen heeft hij brede ervaring opgedaan op gebied van o.a. integrale planvorming, bereikbaarheidsvraagstukken, fiets- en parkeerbeleid en deelmobiliteit. Het werken in maatschappelijk veelbesproken en bewogen vakgebieden maken het voor Bart uitdagend. Bij complexe vraagstukken komt hij met creatieve en integrale oplossingen die voor iedereen begrijpelijk en goed uitvoerbaar zijn. Buiten de gebaande paden denken en doen zorgt voor meer kleur en kwaliteit. Hij vindt het gaaf om mensen, organisaties en belangen samen te brengen om zo een bijdrage te leveren aan een mooie en prettige leefomgeving. Bart zoekt graag naar de vraag achter de vraag en is bestuurlijk sensitief. Een open, mensgerichte en flexibele houding passen het beste bij Bart.

 

Stefan de Graaf
DAT.Mobility

Stefan de Graaf

Stefan de Graaf is projectleider en Business Developer bij DAT.Mobility. Daarin werkt hij aan de toepassing van mobiliteitsdata en innovatieve modeltoepassingen in beleidsonderzoeken. Stefan heeft ruim 12 jaar werkervaring als adviseur en projectleider op het gebied van verkeersmodellering bij Goudappel Coffeng. In de zuidelijke randstad heeft Stefan in verschillende projecten opgetreden als projectmanager op het snijvlak ban mobiliteitsdata, verkeersmodellen en beleidsadvies. Stefan is naast projectmanager ook een intermediair tussen specialisten en beleidsmakers. Hij combineert inhoudelijke expertise met sterke communicatieve eigenschappen.

 

Teije Gorris
DTV Consultants

Teije Gorris

Teije stelt mobiliteitsprofessionals in staat hun doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit effectiever te bereiken. Dat doet hij door inspirerende en praktisch toepasbare trainingsprogramma’s te ontwikkelen en te leveren. Zijn credo is: “vandaag geleerd, morgen toegepast”

In zijn professionele carrière tot dusver heeft hij vele (internationale) trainingen, opleidingen e-courses, summer schools georganiseerd. Hij heeft leiding gegeven en deelgenomen aan vele nationale en Europese consultancy- en innovatieprojecten.

Teije is momenteel werkzaam bij DTV Consultants als Teamleider Capacity Building. Daarvoor werkte hij als Consultant Smart Mobility bij TNO en was hij programma-secretaris bij Transumo (Transition to Sustainable Mobility): het Nederlandse nationale kennis- en verspreidingsprogramma over duurzame mobiliteit.

Zijn stijl kan worden gekenmerkt als enthousiast, creatief en pragmatisch. Hij is breed georiënteerd op trends en technologische ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het gebied van mobiliteit.

Lesdata en locatie

Lesdata (7,5 dagen): start 5 november 2021

De opleiding wordt deels fysiek en deels online aangeboden;

 • 5 lesdagen worden fysiek in Utrecht gegeven van 09.30 tot 16.30 uur
 • 5 lesdagen worden online gegeven van 09.30 tot 12.30 uur

Daarnaast zijn er enkele terugkommomenten online om de voortgang van de casus te bespreken.

 

Voor wie?

Als u zich als (beleids)adviseur verder wilt ontwikkelen op het raakvlak van ruimte en mobiliteit dan is deze opleiding geschikt voor u. Deelnemers aan deze opleiding hebben tenminste een hbo en/of wo opleiding afgerond en zijn werkzaam bij bijvoorbeeld gemeenten, provincie, rijksoverheid, advies-, ingenieurs-, of managementbureaus in functies als:

 • Verkeersplanoloog
 • (Beleids)adviseur ruimte en/of mobiliteit
 • Strategisch adviseur
 • Strateeg

Kosten

Lesgeld: € 4.700,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

 

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building