Parkeren; gereguleerd parkeren en wetgeving

 • 14-01-2022
 • 3 dagen
 • 1.700 (exclusief BTW)
 • Certificaat

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

Invoering gereguleerd parkeren

 • De rol van parkeermanager vorm te geven door besluitvorming te organiseren voor het door het door hem/haar opgestelde parkeerbeleid, hetgeen uitlegbaar is en passend bij de lokale situatie;
 • Gefundeerde keuzes, inclusief de consequenties hiervan, te maken voor de invoering van een systeem van parkeerregulering;
 • De verschillende stappen te onderscheiden voor de invoering van parkeerregulering zoals: besluitvorming, organisatie van draagvlak, aanbestedingen, bebording, juridische aspecten, apparatuur, handhaving, financiën, communicatie en organisatie taken;
 • Een implementatieplan op te stellen voor de invoering van gereguleerd parkeren;
 • De verschillende stappen te benoemen in het proces naar een gedigitaliseerde parkeerketen;
 • Inhoud te geven aan parkeerbeleid door keuzes te maken in bijvoorbeeld: wel/niet ontheffen van betaalplicht, vergunningsoorten, bezoekersregelingen, tariefstructuur, parkeerduur beperking;
 • Ruimtelijke aspecten van parkeerzonering- en inrichting te bepalen;
 • Een plaatsingsplan voor parkeerapparatuur te maken;
 • Een parkeernotitie te schrijven op basis waarvan bestuurders keuzes kunnen maken.

Regie voeren op de implementatie/uitvoering

 • De rol van parkeermanager vorm te geven, zodanig dat hij zowel ambtelijk als bestuurlijk in beeld is en grip heeft op de uitvoering van de afspraken in de regierol;
 • De voor- en nadelen van in- en uitbesteden van parkeertaken en de politieke consequenties hiervan te bepalen;
 • Dienstverleningsovereenkomsten voor parkeertaken op te stellen;
 • Een functioneel programma van eisen te maken en beoordelen voor de aanschaf van parkeerapparatuur on street/off street.

Wet- en regelgeving

 • Het gemeentebestuur te adviseren over juridische maatregelen om parkeerregulering in goede banen te leiden.

Programma

Parkeertaken bij gemeenten / de parkeerorganisatie: Zelf doen of laten doen, in- of uitbesteden, wijze van regievoering op de implementatie en uitvoering, inclusief de bestuurlijk, administratief, juridische verhoudingen, wat heb je er voor nodig?

 • De organisatievormen van parkeren;
 • De functies binnen de diverse parkeertaken;
 • De rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen projecten;
 • Opzetten overlegstructuur in relatie tot de uit te voeren parkeertaken;
 • Gevoel van politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • De wijze van technisch beheer en in relatie tot onderhoud parkeerapparatuur;
 • Het operationeel beheer in relatie tot taken en verantwoordelijkheden;
 • Wijze van handhaving en inning van de parkeerbelastingen;
 • Hoe regietaken zijn te monitoren en hoe hier grip op te behouden;
 • De markt en de mogelijkheden en onmogelijkheden van parkeerapparatuur;
 • Het verschil in verkeersovertreding (mulder) en het niet betaald hebben van parkeerbelasting (fiscaal);
 • De voordelen en nadelen van diverse vormen van handhavingsbeleid, integraal of gescheiden?
 • De wijze en volgorde waarop digitalisering van de parkeerketen kan worden gerealiseerd.

Docenten

Marc Moonen
Kwirkey

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Jaap Roest
EIFFEL

Jaap Roest

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen):
– 14 januari 2022 – 13.30u – 16.30u
– 28 januari 2022 – 09.30u – 16.30u
– 11 februari 2022 – 09.30u – 16.30u
– 11 maart 2022 – 09.30u – 12.30u

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagen): € 1.700,- excl. BTW

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules