Parkeren; financiën

 • Voorjaar 2022
 • 2,5 dagen
 • 1.500 (exclusief BTW)
 • Certificaat

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • Een parkeerverhaal voor de nota kostenverhaal te schrijven; de parkeerkosten dekken door de ruimtelijke ontwikkeling e.e.a. in het kader van de Wro/Omgevingswet in casu de wet op de grondexploitatie (GREX wet);
 • De essentie en inhoud van een exploitatieplan te begrijpen;
 • Een parkeerbegroting op te stellen, te monitoren en bij te stellen;
 • Een financiële strategie te maken;
 • Beargumenteerd een keuze te maken wat tot de parkeerexploitatie dan wel de vastgoedexploitatie behoort;
 • Inzicht te hebben in het functioneren, de toepasbaarheid en de beperkingen van exploitatiemodellen;
 • Iemand aan te sturen die een complexe parkeerexploitatie kan opstellen / eventueel zelf een parkeerexploitatie te maken;
 • Output van een parkeerexploitatie te interpreteren en voorstellen te doen voor bijstelling van beleid;
 • Een redelijke inschatting te maken c.q. toets te verrichten van de kosten en dekking van een parkeermaatregel, zodanig dat de afwijking tijdens de uitvoering beperkt is en daar waar nodig de modellen in te schakelen;
 • Een programma van eisen te maken voor een samenhangende vastgoedontwikkeling, een parkeerexploitatie en waardebepaling / waardering;
 • Een tariefbepaling voor te stellen;
 • Financiering van aparte parkeervoorzieningen te organiseren;
 • Voorstellen te doen om intern of extern diensten of werken uit te voeren.

Programma

 • tools voor kostenbeheersing;
 • kentallen parkeerkosten en –opbrengsten;
 • mogelijkheden voor bovenwijks parkeerverhaal en/of bovenplanse verevening;
 • relevante wetgeving;
 • parkeerexploitatie versus vastgoedontwikkeling;
 • kosten, opbrengsten en financiering van diverse parkeervoorzieningen (ook in samenhang);
 • verschillende waarderingsmethoden;
 • uitgangspunten voor de waardebepaling;
 • de perspectieven en rollen van o.a. projectontwikkelaars, gemeenten, beleggers, bouwers, beheerders en exploitanten;
 • inzicht in specifieke problematiek als fiscaliteit, consequenties van organisatievormen etc;
 • kennis en effect van verschillende afrekenmodellen (kwartier, minuut, uren vrij);
 • handhavingsmodellen en financiële consequenties van uitbesteding versus eigen mensen;
 • financiële consequenties kennen van het intern of extern uitvoeren van diensten of werken.

Docenten

Rob Ebbing
Spark

Rob Ebbing

Rob Ebbing is partner bij parkeeradviesbureau Spark. Al tijdens zijn studie heeft het parkeren van auto’s, inmiddels ook fietsen, zijn interesse gewekt. Hij wordt als specialist betrokken bij de ontwikkeling en de exploitatie van parkeervoorzieningen in Nederland. Hierbij houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van beleid, strategie, financieel management en de exploitatie. Inmiddels beschikt hij op deze onderdelen over ruime kennis en ervaring welke hij inzet voor zowel publieke als private partijen bij de totstandkoming van optimale oplossingen.

Ed van Savooyen
SPARK

Ed van Savooyen

Al ruim 30 jaar werkt Ed van Savooyen in de parkeersector. Hij is gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeergerelateerde werkzaamheden en vraagstukken -voor auto’s en fietsen- en houd mij in dat kader bezig met onderzoek en analyse, beleids- en strategieontwikkeling, project-, proces- en risicomanagement, financieel management en productmanagement.

Mijn werkervaring spitst zich toe op integrale bereikbaarheids- en parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen aan de benodigde parkeervoorzieningen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed ik vaak de rol van analist, coach of project-/procesmanager.

Nico Harkes
NEXT Vastgoed

Nico Harkes

Nico Harkes geeft binnen de module Financiën een gastcollege. NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, planeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen): deze module zal in het najaar van 2021 worden ingepland.

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module 2,5 dagen: € 1.500,- excl. BTW

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules