Winnende tender ontsluiting Bio Science Park Leiden

In opdracht van gemeente Leiden realiseert Heijmans de nieuwe ontsluiting Bio Science Park. DTV Consultants is hierbij medeverantwoordelijk geweest voor het feit dat Heijmans de winnende aanbieding heeft ingediend voor dit project. Wij hebben een verkeerskundige oplossing bedacht waarbij het verkeer in 2030 aantoonbaar goed zal doorstromen, zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke ambities van de gemeente Leiden.

Ruimtelijke kwaliteit versus verkeersafwikkeling

Gemeente Leiden is in 2013 een aanbesteding met dialoog gestart om te komen tot het beste ontwerp voor het project ontsluiting Bio Science Park. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de N206 die door het plangebied loopt, ook in 2030 al het verkeer snel en veilig door het gebied loodst. Gemeente Leiden heeft vormgeving en inpassing als EMVI-criteria opgenomen in de tenderfase, de prestatie voor het verkeer was een vereiste. In combinatie met een ontzettend druk verkeerssysteem en een beperkte openbare ruimte, bovengronds en ondergronds, heeft dit geleid tot een enorme integrale uitdaging.

Verkeerskundige expertise inbrengen

Heijmans heeft deze uitdaging op zich genomen. DTV Consultants heeft verkeerskundige input geleverd voor zowel de eindsituatie als de maatgevende tijdelijke situaties. Dit bestaat enerzijds uit het uitvoeren van COCON-berekeningen van diverse kruispuntconfiguraties en anderzijds uit het simuleren van de voorkeursvariant met VISSIM. Ook is DTV Consultants ingezet als verkeerskundig expert tijdens de dialoogrondes tussen Heijmans en gemeente Leiden. Tijdens het tenderproces zijn wij verder actief betrokken geweest bij overleggen met alle disciplines die betrokken zijn bij een dergelijk ontwerpproces, om zeker te zijn dat sprake is van een integrale visie en een ontwerp wat maakbaar is.

Ontwerp Bio Science Park Leiden

Flexibiliteit en tijdsdruk

Een aanbestedende dienst is vaak al jaren bezig met een project voordat het op de markt komt. Wanneer het dan op de markt komt willen zij in een relatief kort tijdsbestek een opdrachtnemer selecteren zodat de schop snel in de grond kan. Dit is ook in dit project het geval. Heijmans kreeg in feite een leeg projectgebied mee, met een stapel eisen en wensen, met de vraag de optimale oplossing te verzinnen voor dit gebied. Dit alles onder tijdsdruk. Bijkomende moeilijkheid hierin was dat de optimale oplossing, waarbij geen sprake is van weefbewegingen in het plangebied, niet binnen de gestelde eisen paste. Om de oplossing toch mogelijk te maken hebben we gemeente Leiden tijdens de dialoogrondes weten te overtuigen om enkele eisen te wijzigen. Dit vraagt flexibiliteit van een organisatie, dus ook van DTV Consultants. Gelukkig zijn wij gewend aan het werken in een dynamische omgeving waar de druk hoog ligt.

Winnend ontwerp in 2017 gereed

Resultaat van het gehele tenderproces (totaal circa 9 maanden) is dat Heijmans een ontwerp heeft neergelegd met zo min mogelijk asfalt en zoveel mogelijk groen. Dit past bij de wens voor de hoogwaardige entree van het Bio Science Park zoals benoemd door gemeente Leiden. Het project is op dit moment volop in uitvoering. Verwachting is dat het project eind 2016 opgeleverd wordt.

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility