Wageningen UR werkt aan invullen C02 prestatieladder

Wageningen UR heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Slim omgaan met mobiliteit is onderdeel van de strategie die de universiteit hiervoor inzet. Om dat te kunnen doen zijn er eerst gegevens nodig over het huidige reisgedrag van medewerkers en studenten. In 2011 is hiervoor een nulmeting gedaan. Afgelopen najaar heeft de universiteit DTV Consultants gevraagd het actuele gedrag in kaart te brengen.

Op het gebied van vervoer heeft Wageningen UR de laatste jaren al de nodige maatregelen genomen. Denk aan aanleg van oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen, stimuleren van videoconferencing en promoten van OV-gebruik voor dienstreizen. Erna Maters, beleidsmedewerker maatschappelijke verantwoordelijkheid Facilitair Bedrijf van Wageningen UR: “Wageningen UR wil voorloper zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Doel is om ook duurzaam vervoer naar de werk- of onderwijsplek te stimuleren. Daarom willen we de impact van het woon-werkverkeer en dienstreizen van medewerkers en verkeer van studenten op de CO2-uitstoot beter in kaart brengen. De resultaten gebruiken we voor het nieuw op te stellen mobiliteitsplan.”

Vakkundig data vertalen Een slim ingerichte online enquête vormde de basis onder het onderzoek. De gebruiksvriendelijke opzet heeft bijgedragen aan snelle en hoge respons. Onze onderzoekers hebben de resultaten van de enquête geanalyseerd, om de onderwijsinstelling een duidelijk beeld te geven van de impact van het reisgedrag op onder andere CO2 uitstoot. Maters: “DTV Consultants heeft voor ons de gegevens over het verkeer in kaart gebracht met een meting onder studenten en medewerkers. Ze hebben snel en vakkundig deze data verzameld, het onderzoek moest nog in 2015 worden afgerond. Verder ‘vertalen’ ze de data in bruikbare informatie over CO2-productie. Ik ervaar het werken met DTV Consultants als plezierig, ze reageren snel op vragen en zijn flexibel in de uitvoering van projecten.”