Vijf winstpunten van technisch ketenbeheer verkeerssystemen

Waarom staat een DRIP zes weken in storing? En hoe kan het dat de informatie op het parkeerverwijssysteem niet klopt? Of dat steeds hetzelfde verkeerslicht uitvalt? Bestaande verkeerssystemen beheren en onderhouden. Het lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch komt het in de praktijk voor dat er niet altijd heldere afspraken zijn gemaakt over (technisch) beheer van verkeersregelinstallaties en andere verkeersmanagementsystemen. En dat kan onbedoeld problemen opleveren in een voortdurend complexer wordende keten.

Waar verkeerslichten vroeger stand alone (tot recent soms zonder communicatiemiddelen) opereerden, zijn deze nu aangesloten op een netwerkmanagementsysteem. Daarop zijn ook andere verkeersystemen als parkeerverwijssystemen, dynamisch routepanelen en verkeerscamera’s aangesloten en komen datastromen zoals parkeer-, intensiteit- en reistijdmetingen binnen. De laatste ontwikkeling is dat verschillende netwerkmanagementsystemen met elkaar kunnen communiceren, waardoor wegbeheerders ook verkeersystemen van andere wegbeheerders op afstand kunnen bedienen.

DRIP in VlaardingenSteeds meer systemen zijn aan elkaar gekoppeld. In de lange ketens die hierdoor ontstaan zitten meestal nog witte vlekken als het gaat om technisch beheer. Een witte vlek is er wanneer voor onderdelen van de keten geen duidelijke beheerafspraken zijn gemaakt. Wat voor onduidelijkheid en onnodige vertraging zorgt bij het oplossen van storingen en defecten. Wie moet er in actie komen als er wat mis gaat?

DTV Consultants ondersteunt wegbeheerders bij het opstellen van een technisch ketenbeheerplan. Een plan met concrete acties die directe verbeteringen zijn voor het beheer. En dat levert winst op voor betrokken wegbeheerders:

 1. Zo min mogelijk downtime
  Duidelijke afspraken over wie wat moet doen bij een storing zorgt ervoor dat deze storingen sneller op te lossen zijn.
 2. Beperken (economische) schade
  Goed functionerende verkeerssystemen dragen bij aan goede doorstroming van het verkeer. Het tegenovergestelde is ook waar. Door technisch beheer goed te regelen, beperken wegbeheerders stremmingen die mogelijk te voorkomen zijn. Goed beheer verlengt ook de levensduur van de meeste schakels in de keten.
 3. Verhogen geloofwaardigheid verkeerssystemen
  Weggebruikers volgen alleen aanwijzingen op als ze daar vertrouwen in hebben. Een goed functionerende keten draagt bij aan de geloofwaardigheid van het verkeerssysteem. En daarmee ook aan de verkeersveiligheid: als bijvoorbeeld een verkeerslicht altijd goed werkt zullen minder mensen door rood rijden.
 4. Toekomstvaste keten
  Met de komst van Talking Traffic zullen nieuwe schakels hun intrede doen in de ketens van onze verkeerssystemen. Duidelijk inzicht in koppelvlakken, standaarden en in de keten aanwezige technologie maakt het gemakkelijker om in te spelen op ontwikkelingen.
 5. Duidelijkheid over aansprakelijkheid
  Ook bij goed beheer kunnen incidenten nog voorkomen. Afschuiven en juridisch geharrewar is te voorkomen als het voor alle partijen helder is wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel in de keten.

Technisch ketenbeheerplan maken

Wat is er nodig om deze winst te pakken? Daarvoor leg je in een ketenbeheerplan de volgende zaken vast:

Overzicht systemen en relaties

Een overzicht van hoe de (lokale en regionale) systeemarchitectuur er uit ziet, hoe de systemen met elkaar verbonden zijn en welke beheercontracten er zijn, biedt inzicht in de onderdelen waarvan het beheer nog niet (voldoende) goed is belegd of geborgd. Per systeem spreek je dan af wie de meest logische beheerder is.

Zicht op beheergrenzen

De regionale architectuur biedt inzicht in de overgangen: waar wegbeheerders elkaar ‘raken’. Dat zijn vooral verbindingen tussen netwerkmanagementsystemen, maar kunnen ook verbindingen met bijvoorbeeld uw DRIPs in het beheergebied van een andere partij zijn.

Onderdelen technisch ketenbeheer

Beschrijving storingsprocedures

Hieronder valt het goed vastleggen van de manier waarop storingen worden gesignaleerd, geregistreerd, doorgezet naar de juiste partij en na oplossing wordt teruggekoppeld. Nuttige informatie voor de interne organisatie, maar zeker ook bij het maken van afspraken met collega wegbeheerders.

Contracten en contacten per systeem

Welke aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van systemen en onderdelen? En wie mag opdracht geven voor werkzaamheden? Afstemmen van procedures en regelgeving draagt bij aan realistische verwachtingen bij alle partijen.

Contactpersonen en –gegevens

Wie zijn direct betrokken bij het afstemmen en uitvoeren van regionaal ketenbeheer? Dit maakt helder wie waarop is aan te spreken. Wegbeheerders kunnen zo ook afspreken hoe ze escalaties willen uitvoeren.

Meest relevante systemen / ketens

Een analyse van welke systemen en ketens het meest relevant zijn voor de uitvoering van regionaal verkeersmanagement biedt inzicht in de robuustheid van het systeem / de keten. Dit kan aanleiding geven om over ‘terugvalopties’ te spreken: Als een onderdeel uitvalt; is er dan een ander proces of ander onderdeel dat als alternatief kan dienen? Deze analyse maakt ook duidelijk welke ‘witte vlekken’ er nog zijn in de keten. En dient als basis voor afspraken over schakels in de keten die nog niet gedekt zijn.

Wijzigingen afstemmen

Afspraken over hoe wijzigingen aan systemen en communicatieverbindingen worden ingepland, afgestemd en getoetst.

Beheren informatie

Alle informatie die wordt vastgelegd moet worden beheerd. Dat houdt in dat elke betrokken partij daar scherp op is, of dat er een gezamenlijke informatiebeheerder gewenst is.

De wegbeheerders verenigd in Groningen Bereikbaar werken op dit moment aan een technisch ketenbeheerplan. DTV Consultants begeleidt dit proces en levert een interim-ketenregisseur. Meer weten over deze aanpak? Joost Hormann praat u graag bij.

Advies en informatie
Joost Hormann

Joost Hormann

Adviseur Smart Mobility