Verkennend verkeersonderzoek westzijde stationsgebied Leiden

Er wordt flink gebouwd in Leiden. Ook rondom station Leiden Centraal zijn verschillende ontwikkelingen voorzien of zelfs al gestart. In het gebied ten westen van het station, richting Leids Universitair Medisch Centrum  (LUMC), Universiteit en Hogeschool Leiden en het Bio Science Park, komen veel voetgangers (onder andere treinreizigers), fietsers (onder andere studenten en scholieren), bussen en auto’s samen. Wat betekent dat voor de verkeersafwikkeling op het wegennet in dit gebied? En met welke netwerkmaatregelen kan de gemeente de doorstroming van het verkeer positief blijven beïnvloeden en de verkeersveiligheid verbeteren? DTV Consultants is door gemeente Leiden gevraagd een verkennend onderzoek te doen om antwoord te krijgen op deze vragen.

Naast inzicht krijgen in kansrijke netwerkmaatregelen moest worden bekeken hoe deze maatregelen bijdragen aan de doelstellingen en ambities vanuit het coalitieakkoord, het Leidse (mobiliteits-)beleid en de bouwprojecten. Leiden zet in op schonere vormen van mobiliteit: meer lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en schoon goederenvervoer. Michiel van Bokhorst, verkeerskundige bij gemeente Leiden: “Het is belangrijk om de projecten in het gebied in samenhang te bekijken. Daarom is het initiatief genomen om een integrale verkeersstudie uit te voeren. Hierin zijn de verkeerskundige mogelijkheden en beperkingen van een aantal kansrijke verkeersmaatregelen op netwerkniveau verkend. De resultaten van deze studie dienen als basis om de uitgangspunten voor de verschillende projecten te bepalen.”

Simulatie van verkeersnetwerk in VISSIM

De verkennende studie is met het verkeersimulatie model VISSIM uitgevoerd. Hierin zijn verschillende varianten gesimuleerd en getoetst op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op netwerkniveau. Deze varianten zijn combinaties van maatregelen op locaties verspreid over het netwerk. Denk aan het afsluiten van een bepaalde rijrichting of zelfs een harde ‘knip’ op een route. De doorstromingsspecialisten van DTV Consultants hebben de data uit het macroscopisch verkeersmodel vertaald naar VISSIM. Voor zes kruispunten (waarvan drie met verkeerslichten) en twee rotondes zijn de verkeerskundige effecten doorgerekend voor alle modaliteiten.

De gemeente wilde inzicht krijgen in verschillende aspecten, waaronder:

  • het verbeteren van de fietsveiligheid en –doorstroming;
  • het verbeteren van de OV‐doorstroming;
  • het verbeteren van de autobereikbaarheid van het LUMC;
  • het verbeteren van de campuskwaliteit van het Bio Science Park;
  • het ontsluiten van de ontwikkellocaties in het gebied.

Kansrijke scenario’s

Van Bokhorst is te spreken over de wijze waarop DTV Consultants de verkeersstudie heeft uitgevoerd, de grote hoeveelheid data overzichtelijk heeft gepresenteerd en heel flexibel inspeelde op vragen en verzoeken van de gemeente. “Het verkeersnetwerk rond het station in Leiden is complex, je moet met veel variabelen rekening houden. DTV Consultants heeft de juiste expertise in huis om deze ingewikkelde situatie te doorgronden en met inzichtelijke resultaten te komen.” De verkeersstudie laat zien dat alle varianten probleemoplossend vermogen hebben, maar dat dit niet gelijk is verdeeld in het gebied. “Geen enkele varianten kan álle knelpunten oplossen,” legt Van Bokhorst uit. “Dat was ook te verwachten gezien de zware belasting van het netwerk. Wel weten we nu welke scenario’s het meest kansrijk zijn.”  De keuze voor de uiteindelijke variant kan nog niet worden gemaakt op basis van deze verkeersstudie alleen. De gemeente gaat deze resultaten integreren in vervolgonderzoek naar ruimtelijke inpassing, inrichting van de openbare ruimte en de effecten in het verkeersnetwerk buiten het onderzoeksgebied. Definitieve oplossingen worden in overleg met belanghebbenden verder uitwerkt.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility