Verkeersstudie: met welke maatregelen kunnen de doorstroming en verkeersveiligheid op de Vaillantlaan worden verbeterd?

De Vaillantlaan in Den Haag is een erg drukke verkeersader. In de spitsperiodes is de weg regelmatig zelfs oververzadigd. Daar wil de gemeente Den Haag wat aan doen. Hiervoor is een objectief beeld nodig van mogelijke maatregelen om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te verbeteren. DTV Consultants is gevraagd een integrale verkeerskundige studie uit te voeren, tegelijkertijd heeft Antea de effecten van al dat verkeer op de lucht- en geluidskwaliteit in kaart gebracht. Deze studie is onderdeel van een brede ‘Verkenning Mobiliteit Transvaal Schilderswijk-West’, waarover het college van B&W van Den Haag eind 2020 een besluit heeft genomen.

De Vaillantlaan vormt een gedeelte van de Centrumring in de Hofstad. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van het Haagse Verkeerscirculatieplan. Oude doorgaande routes door het centrum zijn afgesloten en verkeer wordt via de Centrumring naar het hart van de stad geleid. Norbert Nijhof was opdrachtgever van de studie namens gemeente Den Haag: “Met de huidige verkeersstromen en de huidige vormgeving is het al erg druk op de Vaillantlaan. Gemeente Den Haag neemt maatregelen om het sluipverkeer in de Schilderswijk verder terug te dringen, met als doel de leefbaarheid van de wijk sterk te verbeteren. Daardoor verwachten we ook dat het aantal voertuigen op de Vaillantlaan nog kan toenemen. Het onderzoek van DTV Consultants en Antea moest ons handvatten geven om de effecten, met name op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming, van deze toename te dempen.”

Uitgebreide VISSIM-simulatie

DTV Consultants heeft een uitgebreide VISSIM-simulatie gebouwd. Onder meer data uit verkeerslichtenregelingen, reistijdinformatie en data over intensiteit en OV hebben hiervoor de basis geleverd. Ook zijn op meerdere locaties verstorende bewegingen (keren, parkeren etc.) geïnventariseerd met camera’s. Tot slot is ook de toekomstige verkeerscirculatie in de Schilderswijk in de simulatie opgenomen.

Verkeersveiligheid kan beter

De verkeersveiligheid van de Vaillantlaan is een belangrijk aandachtspunt. Daarom heeft DTV Consultants deze straat getoetst aan de hand van de basiskenmerken wegontwerp en is een ongevallenanalyse uitgevoerd. Tijdens een inloopavond is aan bewoners gevraagd welke verkeersveiligheidsknelpunten zij ervaren. Zo is ook de subjectieve verkeersveiligheid meegewogen. Burgers noemen vooral te hard rijden en door rood rijden als voornaamste boosdoeners.

Kaart Vaillantlaan met alle opmerkingen

Maatregelenpakketten

Op basis van de vastgestelde knelpunten zijn twee maatregelenpakketten samengesteld. Een pakket gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en een pakket waarbij ook de doorstroming wordt verbeterd.

Mogelijke maatregelen verbetering verkeersveiligheid

Het pakket gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid bestaat uit een aantal maatregelen. Fietsers moeten meer opstelruimte krijgen bij het  kruispunt Vaillantlaan – Paletplein – Hobbemastraat. Ook kan de zichtbaarheid van fietsers hier verbeterd worden. Voetgangers hebben baat bij middengeleiders tussen de Hobbemastraat en de oversteek bij ’t Palet. Door het plaatsen van roodlicht- en snelheidscamera’s is het mogelijk om zowel de snelheid en roodlichtnegatie te handhaven.

Tot slot zijn diverse kleine maatregelen beschreven om oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. De input uit de inloopavond met burgers is hierin leidend geweest. Het merendeel zijn eenvoudig aan te pakken verbeteringen.

Doorstroming verbeteren door aanpassingen aan kruispunt

Als het kruispunt Vaillantlaan – Hoefkade wordt aangepast, is het mogelijk om ongeveer 10% meer verkeer te verwerken. De Wouwermanstraat moet dan worden afgesloten voor autoverkeer en op de Vaillantlaan moeten exclusieve rechtsaf stroken worden aangelegd voor het afslaande verkeer richting de Hoefkade. Tot slot moet het deelconflict in de verkeerslichtenregeling tussen Hoefkade Noordoost en Zuidwest worden verwijderd. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de ruimtelijke inpassing van dit aangepaste kruispuntontwerp niet eenvoudig is en gevolgen heeft voor het aantal parkeerplaatsen, de sterfietsroute Hoefkade – Wouwermanstraat, het aantal bomen en de architectonische waarde van de Vaillantlaan. Het is daarom nodig om nog nader te onderzoeken of deze maatregelen in te passen zijn in het straatprofiel.

De gemeente heeft de wens om de netwerkregeling ImFlow te gebruiken voor een deel van haar verkeerslichten. Uit de studie blijkt dat het met deze software mogelijk is om de verkeersafwikkeling verder te optimaliseren en beter in te spelen op de fluctuaties in het verkeer en de wachttijden voor overstekende fietsers te beperken.

Objectief beeld

“DTV Consultants heeft ons geadviseerd om de verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid te realiseren,” vertelt Nijhof. “Dat gaan we ook doen.” Een aantal van deze verbeteringen zijn inmiddels ingepland en er zijn ook flitscamera’s aangevraagd om het door rood rijden aan te pakken. Het Openbaar Ministerie zal beslissen of deze flitscamera’s ook toegekend worden.

De voorstellen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren zijn opgenomen in de brede ‘Verkenning Mobiliteit Transvaal Schilderswijk-West’, waar de situatie van de Vaillantlaan is bestudeerd in samenhang met de verkeerscirculatie in een groter gebied. Zo ontstond het inzicht dat het nodig en zinvol is om te komen tot een integrale aanpak voor Transvaal en Schilderswijk-West, die gebaseerd is op een overkoepelende visie op mobiliteit en de hiermee samenhangende verkeersstructuur in deze wijken. Meer ruimte voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken en aandacht voor de doorstroming op de Centrumring. Om deze integrale aanpak uitvoerbaar te kunnen maken is de aanpak vertaald in drie sleutelprojecten, namelijk Vaillantlaan, Hobbemaplein en de Zevensprong. De gemeente bereid momenteel de projectfase voor. De verkeersstudie van DTV Consultants heeft een goede basis gelegd, vindt Nijhof. “We hebben en objectief beeld van mogelijke oplossingen voor deze belangrijke verkeersader. We weten nu aan welke knoppen we kunnen draaien.”

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility