Verkeersmodelstudie Algeracorridor basis voor afname files

De Algerabrug over de Hollandsche IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is een bottleneck voor het verkeer dat dagelijks zijn weg zoekt van en naar het werk. De brug heeft voor het gemotoriseerd verkeer slechts één rijstrook in iedere richting en beschikt daarnaast over een wisselstrook voor personenauto’s. Dagelijks staan er in de ochtend- en in de avondspits files voor de brug. Toch bleek uit de verkeersmodelstudie die DTV Consultants in opdracht van De Verkeersonderneming heeft uitgevoerd dat er nog meer verkeer door de Algeracorridor kan.

In het programma Beter Benutten regio Rotterdam was de optimalisatie van de Algeracorridor één van de projecten. Met andere woorden: beter benutten van de beschikbare infrastructuur. In het project werkten De Verkeersonderneming, de Stadsregio Rotterdam (nu opgegaan in de MRDH) en de gemeentes Capelle en Krimpen aan den IJssel samen om oplossingen die de verkeersafwikkeling op de Algeracorridor optimaliseren te vinden en te realiseren.

Bewoners en omgeving betrokken

De forse verkeersdrukte is ’s morgens het meest merkbaar aan de Krimpense kant van de brug. Forenzen moeten dan de brug over naar hun werkomgeving Stormpolder in Krimpen, terwijl inwoners uit Krimpen voor een belangrijk deel juist in de andere richting de brug oversteken. ’s Middags loopt het verkeer aan beide kanten vast. Zo spelen de Algerabrug en storingen eraan een duidelijke rol in het leven van velen. Daarom was het belangrijk om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en geïnteresseerde bewoners betrokken te krijgen bij de verkeersmodelstudie. DTV Consultants heeft hen een plaats gegeven in de begeleidende klankbordgroep. Toenmalig raadslid, en huidig verkeerswethouder van Krimpen Gerrit Boudesteijn is zeer te spreken over de aanpak met bijeenkomsten voor de klankbordgroep : “Belanghebbenden hebben vanaf het begin mee kunnen denken over oplossingen die de doorstroming op de hele corridor verbeteren. DTV Consultants heeft er direct voor gezorgd dat ze een behoorlijk vertrouwen hebben in de verkeersmodelstudie en de resultaten ervan”.

Verkeer modelleren: een hele uitdaging

“Wij hebben het dynamisch microsimulatiemodel VISSIM gebruikt om de studie uit te voeren,” vertelt projectleider Marcel Willekens. “Het begin is erg belangrijk en ook net zo moeilijk. De Algeracorridor zoals die in onze studie zit, loopt vanaf het Kralingseplein onder de A16 tot aan de gemeentegrens bij Nieuwerkerk aan den IJssel en vanaf het Capelseplein tot de tweede rotonde in de Krimpenerwaard. In dit gebied zijn negen verkeersregelinstallaties en de Algerabrug met zijn wisselstrook. We hebben van Capelle, Krimpen en Rotterdam gegevens (zoals verkeerstellingen, verkeersregelprogramma’s, herkomst-bestemming matrices) gekregen om het model mee te vullen. Daarnaast hebben we gegevens uit Reiskompas gebruikt, dit is een database met reistijdinformatie die is verkregen uit navigatiesystemen en smartphones. Het was een hele uitdaging om de verschillende bronnen zo op elkaar af te stemmen, dat de resultaten van het model op het oog overeenkomen met de situatie op straat. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we zelf met ervaren verkeersregelkundigen observaties gedaan en mensen ingezet om aanvullende visuele kruispunttellingen uit te voeren”.

Verkeersmodel goed gelukt

Wilco Melenberg van de gemeente Krimpen aan den IJssel is vanuit zijn organisatie nauw betrokken bij het optimalisatieproject. Melenberg is het helemaal met Willekens eens: “Alle gegevens die je in een model gebruikt zijn afkomstig van een momentopname. De weggebruikers zien het iedere dag. Het beeld dat de studie oproept moet dan ook passen bij het beeld van de weggebruikers. Dat is best goed gelukt.” De deelnemers aan de klankbordgroep hebben hier hun stem in gehad en onderschreven de uitkomsten van de studie.

Slimmere verkeerslichten en extra capaciteit

Met resultaten van de studie als basis, heeft de klankbordgroep meegewerkt bij het bedenken van oplossingen voor het fileprobleem:

  • Volledig vervangen van 2 verouderde VRI’s
  • Alle VRI’s in het gebied voorzien van een verbeterd verkeersregelprogramma
  • Beperkte opvoering van capaciteit door aanleg van rijstroken
  • Aanpassing KAR: bussen krijgen voortaan geconditioneerd prioriteit

Veel kortere wachtrijen verkeerslichten

“Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel effect de nieuwe verkeersregelinstallatie op ons grote kruispunt heeft op de verkeersafwikkeling,” stelt Melenberg tevreden vast. “Het verkeersregelprogramma van de nieuwe installatie gaat veel slimmer om met de beschikbare ruimte tussen het kruispunt en de brug dan het oude. Door rekening te houden met een vroegere avondspits vanuit Stormpolder en de normale avondspits voor verkeer dat vanaf Capelle komt, houden we die verkeersstromen veel beter uit elkaar. In de ochtendspits zorgt vooral de andere volgorde waarin de richtingen groen worden ervoor dat de wachtrijen heel veel korter zijn”.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility