Verkeerskundige uitwerking Leidse Ring Noord

De gemeenten Leiden en Leiderdorp zijn gestart met de uitwerking van de Leidse Ring Noord. Deze route loopt vanaf de aansluiting van de Plesmanlaan op de A44 in het westen tot aan de aansluiting van de N446 op de A4 in het oosten. Doel van het megaproject is de bereikbaarheid van de regio verder te verbeteren. DTV Consultants heeft opdracht gekregen het schetsontwerp om te zetten in een voorlopig ontwerp.

De gemeenten in de Leidse agglomeratie willen een regio zijn met internationale kennis, bedrijvigheid, historische cultuur en een hoogwaardige woonomgeving. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de economische ontwikkeling en de woonkwaliteit in de regio en dus voor het waarmaken van de ambitie. Om de bereikbaarheid te vergroten staan er de komende jaren verschillende grootschalige projecten gepland, waaronder de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een uitdagend project, waarin we samenwerken met R&L Consultants.

In de afgelopen periode hebben de gemeenten laten onderzoeken hoe de kruispunten en wegvakken op de Leidse Ring Noord moeten worden vormgegeven en is dit uitgewerkt in een schetsontwerp. Nu is het zaak om de voorgestelde vormgeving van de Leidse Ring Noord om te zetten in een voorlopig of verkeerskundig ontwerp (VO), dat voldoet aan de landelijke en lokale richtlijnen. Het tracé omvat grof gezegd 11 kruispunten en 4,2 km wegvak. Er zijn in deze stedelijke omgeving drie nieuwe onderdoorgangen voorzien.

Dit project omvat verschillende elementen:

Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden

Aan de hand van verzamelde uitgangspunten, randvoorwaarden en de meest actuele gegevens rekenen we de optimale afhandeling van het verkeer op alle kruispunten door. Voor de verkeersstromen gebruiken we het regionale verkeersmodel (RVMK 3.1), tellingen uit de huidige verkeersregelinstallaties en aanvullende visuele verkeerstellingen.

Inrichting kruispunten bepalen

Is de voorgestelde kruispuntinrichting de beste? Dit zoeken we uit, waarin de gemeenten speciale aandacht verlangen voor langzaam verkeer. Zo moeten we onder meer bekijken of fietsers en voetgangers gelijkvloers de kruisingen kunnen oversteken, of dat een tunnel een betere oplossing is. We gebruiken voor dit werk onder meer COCON, de Meerstrooksrotondeverkenner en VISSIM.

Verkeerskundig ontwerp maken

Met alle gevalideerde data op een rij maken we het verkeerskundig ontwerp compleet. Hierin zijn alle kruispunten en tussenliggende wegvakken uitgewerkt.

Toets verkeersveiligheid

Eén van onze gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors toetst de ontwerpen. Hij kijkt dan naar het fysieke ontwerp en de invloed van human factors.

Fasering werkzaamheden uitwerken

De realisatie van de Leidse Ring Noord heeft natuurlijk impact op de omgeving. Dagelijks maken straks bijna 40.000 motorvoertuigen gebruik van de nieuwe route of een gedeelte van de route, gebruiken grote groepen fietsers de voor hen bestemde infrastructuur, rijden er bussen over het traject en moeten hulpdiensten binnen de gestelde aanrijtijden hun bestemming kunnen bereiken. Om dit tijdens de realisatie in goede banen te leiden, is het nodig om vanaf de start van dit project aandacht te besteden aan de bouwfasering. Bij het uitwerken hiervan ligt de focus op maximaliseren van de capaciteit en minimaliseren van de verkeershinder.

Projectmanagement op de vloer

Tijdens de hele looptijd van het project is onze projectleider Marcel Willekens een dag in de week fysiek aanwezig bij de klant. Dit maakt het gemakkelijk om informatie te halen en te brengen, snel zaken af te kunnen stemmen en de voortgang van dit complexe project te borgen.

Afbeelding door MUST
Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility