Verkeerskundige optimalisaties ontsluitingsweg Eindhoven

Het traject Winston Churchilllaan – Sterrenlaan, tussen Winkelcentrum Woensel en de gemeentegrens met Nuenen, is een belangrijke verkeersader binnen de gemeente Eindhoven. Om aan de gemeentelijke ambities op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid te kunnen voldoen, zijn verbeteringen nodig in de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op dit traject. DTV Consultants is gevraagd om de verkeerskundige situatie te beoordelen en verbetervoorstellen te doen.

Het traject kent in totaal negen met verkeerslichten geregelde kruispunten, waarvan twee kruispunten door een en dezelfde verkeersregelinstallatie (VRI) worden geregeld. “Dit traject geldt als een belangrijke weg in ons verkeerssysteem,” vertelt Leon van den Biggelaar, beleidsontwikkelaar en adviseur verkeersbeheersing bij de gemeente Eindhoven. “Een van de rijbanen is gereserveerd voor een HOV-lijn en de weg sluit direct aan op de Kennedylaan, een van de belangrijkste ontsluitingswegen van Eindhoven. Daarom is het belangrijk om de doorstroming op dit traject zo optimaal mogelijk te houden.”

Expertoordeel tijdens schouw

In oktober en november 2020 hebben de doorstromingsexperts van DTV Consultants de negen kruispunten geobserveerd tijdens ochtendspitsen, avondspitsen en dalperioden. Als gevolg van de Corona-maatregelen was er tijdens de schouw naar verwachting sprake van 10-15% minder verkeer dan op vergelijkbare dagen in 2019, daarom zijn ook de logbestanden van voor de Corona-maatregelen geanalyseerd. Tijdens deze observaties is de huidige verkeersafwikkeling op alle kruispunten beoordeeld, voor alle modaliteiten. Specifiek is gekeken naar onnodig wachten, blokkeren van opstelstroken, wachttijden en mogelijke kansrijke maatregelen om de doorstroming te verbeteren.

Direct toepasbare verbeteringen

Per kruispunt zijn verschillende optimalisatiemogelijkheden naar voren gekomen. Soms alleen in de vorm van parameterwijzigingen en aanpassingen aan het verkeersregelprogramma. Op andere kruispunten is ook aanbevolen om de verharding van het fietspad aan te passen of de detectielussen te repareren. “We hebben van DTV Consultants een deskundig inzicht gekregen in zowel direct toepasbare verbeteringen, als onderwerpen die we in het onderhoudsprogramma moeten oppakken,” aldus Leon van den Biggelaar.

Deelkoppelingen mogelijk, groene golf niet haalbaar

De gemeente had ook interesse in de mogelijkheid van een groene golf op het traject. “De deskundigen van DTV Consultants hebben vastgesteld dat dit helaas geen reële optie is,” zegt Leon van den Biggelaar. Dit komt onder andere doordat de vormgeving van de kruispunten sterk verschilt en de afstanden tussen de kruispunten ook variëren. Daar komt nog bij dat er sprake is van OV-ingrepen in de verkeersregelprogramma’s door de aanwezige HOV-lijn. Die zouden opgeofferd moeten worden om een succesvolle groene golf te realiseren. De afwikkeling van het openbaar vervoer heeft op dit traject echter een hogere prioriteit dan de afwikkeling van het autoverkeer. Ondanks dat er op trajectniveau geen koppelingen mogelijk zijn, in de vorm van een groene golf, is het wel mogelijk om zogenaamde vrije koppelingen te realiseren tussen enkele van de negen kruispunten.

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility