Verkeerskundige consequenties centrumplan Heerde in beeld gebracht

De gemeente Heerde wil het centrum van de gelijknamige kern aanpakken. Doel: een aantrekkelijk en levendig centrum realiseren. DTV Consultants is gevraagd de verschillende varianten van het centrumplan onder de loep te nemen, om de verkeerskundige effecten ervan in beeld te brengen.

Een kernteam bestaande uit ondernemers, bewoners, gemeente, projectontwikkelaar Van Wijnen en beide adviesbureaus heeft de effectenstudie begeleid. De studie bestond uit:

  • Een parkeerdrukmeting
  • Uitwerken van verschillende varianten voor de verkeersstructuur
  • Overzicht van de verkeerskundige effecten van de ontwikkeling in het centrum
  • Onderzoek naar doorgaand verkeer

Parkeerbezetting valt mee

De parkeerdruk in het gehele centrum van Heerde bleek op alle onderzoeksmomenten onder de 65% te liggen. Dit betekent dat er gedurende de drie onderzoeksdagen altijd voldoende parkeercapaciteit in het totale centrum beschikbaar was. Wel staat een aantal parkeerterreinen op piekmomenten zo goed als vol, met name bij de supermarkten en dicht bij de winkelvoorzieningen is het op piekmomenten erg druk. Invoering van een blauwe zone (beperkte parkeerduur, bijvoorbeeld te controleren met een parkeerschijf) op het meest centrale (en drukste) parkeerterrein zou kunnen zorgen voor een betere verdeling van de parkeerdruk. Op dit moment is alleen de Dorpsstraat een blauwe zone, met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Minder auto’s op de Dorpsstraat

In de Centrumvisie 2.0 van de gemeente Heerde is het uitgangspunt opgenomen om de Dorpsstraat autoluwer te maken. Overleg met het kernteam maakte duidelijk dat bewoners en ondernemers deze wens delen. Uit het onderzoek naar doorgaand verkeer, dat met behulp van kentekencamera’s is uitgevoerd, bleek dat ruim een derde van al het verkeer op de Dorpsstraat doorgaand is. Dat komt neer op zo’n 1.200 – 1.300 motorvoertuigen per etmaal door het centrum, waar een meer wenselijke alternatieve route voor beschikbaar is. DTV Consultants heeft meegedacht over hoe de situatie te verbeteren is door wijzigingen in de verkeersstructuur. Hiervoor zijn vijf varianten voor de verkeersstructuur beschreven, elk met voor- en nadelen. In de meeste varianten zullen kruispunten of wegen heringericht moeten worden.

Verkeerseffecten varianten centrumplan ontlopen elkaar niet veel

De varianten van het centrumplan vallen grofweg uiteen in varianten mét en een variant zonder een supermarkt als trekker voor het centrum. Deze laatste variant scoort verkeerskundig het beste, omdat er dan een minder grote toename van het verkeer in het centrum is, maar verkeerskundig gezien zijn de verschillen tussen de varianten relatief klein.

Informatieavond verkeersonderzoek Heerde

De onderzoeken zijn afgerond met een presentatie aan de gemeenteraad van Heerde. Vervolgens zijn de resultaten ook gepresenteerd in informatieve bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers.