Verkeerskundig beheer Noord-Holland zorgt voor doorstroming provinciale wegen

Wachten voor een verkeerslicht tot een minimum beperken. En tegelijkertijd de verkeersveiligheid op kruispunten borgen. Deze taak heeft de Provincie Noord-Holland sinds januari 2016 bij DTV Consultants belegd. Onze verkeerslichtendeskundigen zorgen voor het operationeel beheer van ongeveer 85 met verkeerslichten geregelde kruispunten op de provinciale wegen rondom Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Den Helder.

In Noord-Holland wordt het verkeer op het regionale wegennet geregeld vanuit de Verkeerscentrale in Hoofddorp. Inmiddels zijn bijna alle van de circa 250 verkeersregelinstallaties (VRI’s) aangesloten op de verkeerskundige beheercentrale. Ook zijn steeds meer kruispunten voorzien van observatiecamera’s, zodat we de verkeerssituatie realtime kunnen beoordelen en maatregelen kunnen nemen als het verkeer vast dreigt te lopen.

Dorien Ottenhof, projectleider verkeersmanagement bij Provincie Noord-Holland: “Binnen de Provincie hebben we onvoldoende capaciteit in huis om al het verkeerskundig beheer aan verkeerslichten uit te voeren én daarbij onze ambities waar te maken. Daarom is een deel van de taken gedelegeerd aan deskundigen van externe partijen, waaronder DTV Consultants.”

Wachttijd verkeerslichten verlagen

De wachttijd voor verkeerslichten steeds verder verlagen is een van de ambities van de provincie. In haar beleid heeft de Provincie ook normen vastgelegd over de veiligheidsinstellingen van kruispunten en het vergroten van de betrouwbaarheid van de reistijden. Om deze doelstelling te halen worden alle VRI’s periodiek aan een quick scan met observaties ter plaatse onderworpen. De verkeerslichtendeskundige van DTV Consultants beoordeelt dit rapport en gaat over tot actie waar nodig.

Klachten verkeerslichten afhandelen

Tussen twee quick scans zit normaal gesproken drie jaar. In de tussentijd kunnen de verkeersstromen op een kruispunt al veranderen of kunnen verstoringen optreden, waardoor tussentijdse optimalisaties van de verkeerslichtenregeling nodig zijn. Dat regelt de deskundige van DTV Consultants. Ottenhof: “De provincie heeft een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is. Alle meldingen plaatsen we in een support systeem, DTV Consultants wordt dan aangewezen als behandelaar voor meldingen in het aan hen toegewezen gebied. Zij handelen dan de  binnengekomen meldingen van weggebruikers, concessiehouders voor OV en aanliggende wegbeheerders af”

Automatische aanpassing niet altijd voldoende

De deskundige spoort ook proactief storingen op om klachten te voorkomen. Storingen aan de verkeerslichten komen meestal door een probleem in de detectie. De VRI krijgt dan onjuiste informatie over het verkeersaanbod op het kruispunt. Meestal kan de software in de verkeerslichten dan standaard vervangende maatregelen treffen. Deze aanpassingen zijn echter lang niet voor alle situaties voldoende en kunnen zelfs leiden tot ongeloofwaardige situaties. Mensen moeten dan te lang wachten voor het verkeerslicht.

Verkeerslichtendeskundige zorgt voor doorstroming verkeer

Ottenhof: “We gebruiken onder andere de BI-module van de Kwaliteitscentrale om detectiestoringen tijdig te signaleren. Het dashboard laat zien waar er afwijkingen op de normen zijn geconstateerd.”  De normen zijn per kruispunt op maat ingevoerd, deze data ververst dagelijks. “Elke week bekijkt de deskundige van DTV Consultants waar er zaken niet optimaal verlopen en neemt waar nodig maatregelen. Bijvoorbeeld het verkeerslicht anders afstellen. Dit kunnen ze binnen de richtlijnen van de provincie naar eigen inzicht doen, waardoor wij als wegbeheerder ontzorgd zijn.”

Verkeerslichten dashboard provincie Noord-Holland

Verkeerslichtenregeling op afstand aanpassen

Het aanpassen van parameters resulteert in een verder geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling en maakt inzichtelijk waar capaciteitsknelpunten ontstaan. Doordat de meeste VRI’s op afstand bedienbaar zijn met de MobiMaestro centrale kunnen de experts van DTV Consultants parameterwijzigingen snel en eenvoudig doorvoeren. Bij grote verstoringen of onveilige verkeerssituaties passen we de instellingen direct aan. Dat doen we niet alleen vanuit de Verkeerscentrale in Hoofddorp, ook vanaf het kantoor van DTV Consultants in Breda zijn alle systemen te benaderen.

Realtime ingrijpen en monitoren

Als onze deskundige handmatig (extra) maatregelen inzet door bijvoorbeeld parameters te wijzigen in de beheerscentrale, kan hij live meekijken wat het effect van de wijziging is. Dit gebeurt aan de hand van de faselogs van de verkeerslichtenregeling. Bij werkzaamheden en evenementen zijn voorgeprogrammeerde lokale regelscenario’s in te zetten om de (verwachte) verkeersstromen beter te faciliteren.

Logboeken verkeerslichten

Doorstroming provinciale wegen verbeterd

“De deskundigen van DTV Consultants weten precies waar ze mee bezig zijn. In de afgelopen periode hebben ze dan ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de doorstroming van het verkeer op onze provinciale wegen,” besluit Ottenhof.

Advies en informatie
Eric Oostvogels

Eric Oostvogels

Adviseur Smart Mobility