Veilig oversteken met de fiets in Velserbroek

De fietsoversteken in Velserbroek worden de komende jaren veiliger gemaakt. Een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor heeft de meest effectieve maatregelen hiervoor vastgesteld. Door inwoners van Velserbroek interactief te betrekken is bovendien duidelijk geworden welke maatregelen op het meeste draagvlak kunnen rekenen. En op welke plekken maatregelen als meest urgent worden ervaren.

In Velserbroek liggen diverse solitaire fietspaden. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk van (doorgaande) fietsroutes. Op verschillende plaatsen kruisen de solitaire fietspaden met erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Automobilisten (en ander verkeer op de erftoegangswegen moeten voorrang verlenen aan fietsers op het fietspad. “Op dit soort oversteeklocaties hebben we in de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende, soms ernstige ongevallen met fietsers,” vertelt Daan van Straten van de gemeente Velsen. “Ook hebben we van verschillende inwoners gehoord dat ze zich zorgen maken over de veiligheid op fietsoversteken in Velserbroek.”

Doel: effectieve maatregelen met draagvlak

“Naar aanleiding van de ongevallen en klachten hebben we zelf een onderzoek ingesteld, op basis waarvan we een aantal mogelijke maatregelen hebben bedacht,” vervolgt Van Straten. “We konden het alleen niet eens worden met het wijkteam, de verkeersadviseur van de politie en de lokale afdeling van de Fietsersbond over de meest geschikte maatregelen. Daarom hebben we besloten om een onafhankelijke verkeersveiligheidsexpert te vragen ons te helpen bij het maken van de juiste keuzes om de situatie te verbeteren.” De verkeersveiligheidsauditor moest de verkeersveiligheidsknelpunten op de solitaire fietspaden in Velserbroek gaan identificeren. Daarnaast moesten oplossingsrichtingen die op breed draagvlak kunnen rekenen, worden bedacht. Direct betrekken van belanghebbenden was dus belangrijk.

Verkeersveiligheidsauditor beoordeelt fiets oversteek plaatsen

De verkeersveiligheidsauditor heeft alle solitaire fietsoversteken in Velserbroek bezocht en vastgelegd op foto. Hierbij heeft hij gekeken naar:

  • Zichtlijnen en zichtbaarheid
  • Voorzieningen voor de verschillende vervoerswijzen en plaats op de weg
  • Plaatsing en zichtbaarheid van verkeersborden en bebakening (bermplaatjes, hekjes, vangrails, etc.)
  • Verkeersafwikkeling en verkeersgedrag
  • Snelheid
  • Voorrangsafhandeling

Daarnaast heeft de auditor bekeken wat de (ruimtelijke) mogelijkheden zijn voor aanpassingen.

Enquête geeft inzicht in knelpunten en prioriteiten

Een online enquête is ingezet om een beeld te krijgen van de knelpunten die weggebruikers zelf ervaren op de fietsoversteken in Velserbroek. Op een speciale website konden zij op een interactieve kaart (a la Google Maps) prikkers plaatsen om gevaarlijke plekken te markeren. Deze prikkers konden zij zelf voorzien van een toelichting én eigen wensen en voorstellen om de situatie te verbeteren. Ook is inwoners gevraagd om mee te praten in de klankbordgroep. Via een bericht in de IJmuider Courant, de Facebookpagina van de gemeente Velsen en een e-mail naar leden van het burgerpanel is de enquête onder de aandacht gebracht. In totaal hebben ruim 450 personen de enquête volledig ingevuld.

Samen werken aan oplossingen

In twee werksessies zijn we het gesprek aangegaan met de klankbordgroep van belanghebbenden. De eerste werksessie stond vooral in het teken van het ventileren van gevoelens over de huidige verkeersveiligheidssituatie (en eventuele randzaken), het inleven in elkaars perspectief (mensen voelen zich gehoord en leven zich in elkaar in) en het komen tot gezamenlijke doelen/wensbeelden die draagvlak hebben bij alle betrokkenen. Vervolgens is in groepjes gebrainstormd over verschillende oplossingsrichtingen met hun voor- en nadelen. “Je merkte dat iedereen, door de gekozen werkvormen, heel actief en op een positieve manier meedeed aan de discussie,” aldus Van Straten. “De goede voorbereiding van de adviseurs van DTV Consultants zorgde er bovendien voor dat er heel diep op specifieke verkeerssituaties kon worden ingegaan. Dat gaf de belanghebbenden ook direct het vertrouwen dat er heel serieus naar alle knelpunten en oplossingsrichtingen zou worden gekeken en dat zij zelf ook invloed konden uitoefenen op het advies van DTV Consultants.”

Praktische maatregelen fietsoversteken

In de tweede werksessie zijn alle uitgewerkte oplossingen de revue gepasseerd en hebben de belanghebbenden gestemd op de oplossing(en) van hun voorkeur. De resultaten zijn verwerkt in een rapport dat zowel ingaat op algemene maatregelen (denk aan toepassen van dezelfde markering en verkeersborden op gelijksoortige oversteken) als specifieke maatregelen op bepaalde locaties. Ook wordt ingegaan op maatregelen ten aanzien van educatie en voorlichting. “We hebben nu een overzicht van zeer praktische maatregelen waarmee we verder kunnen,” concludeert Van Straten. “Bovendien weten we nu wat onze inwoners en andere betrokkenen als prioriteiten zien. We bekijken nu intern welke maatregelen we binnen de reguliere budgetten kunnen uitvoeren en voor welke maatregelen we extra geld moeten vrijmaken.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur