Tracéstudie brengt snelfietsroute Gemert-Helmond dichterbij

In nog geen half uur van Gemert naar Helmond fietsen. Dat is nu nog niet te doen, maar als straks de snelfietsroute van Gemert naar Helmond-Dierdonk is aangelegd een fluitje van een cent. De ontwikkeling van deze ‘snelle fietsroute’ valt onder de Bereikbaarheidsagenda van de regio Zuidoost-Brabant. Een van de eerste stappen in dit proces is het bepalen van het tracé. De betrokken gemeenten Helmond, Laarbeek en Gemert-Bakel hebben de expertise van DTV Consultants ingeschakeld om een grondige verkenning uit te voeren.

Marcel van den Elzen was als verkeerskundige namens gemeenten Helmond en Gemert-Bakel opdrachtgever van het project. “Er komt veel kijken bij de totstandkoming van het tracé van zo’n snelfietsroute. Met een paar lijnen op een kaart trekken ben je er natuurlijk niet. Ook staan er veel ontwikkelingen op stapel in onze regio, zo gaan bijvoorbeeld twee provinciale wegen binnenkort aangepast worden. Bovendien wilden we voorkomen dat het aanleggen van de snelfietsroute ten koste gaat van natuurgebieden. En dit zijn nog maar een paar van de randvoorwaarden waar je als beleidsmaker mee te maken hebt.”

Grondige beoordeling van tracévarianten

In een brainstormsessie met de betrokken gemeenten zijn vier varianten, met daarin enkele sub varianten voor het fietstracé tot stand gekomen. Deze zijn vervolgens door de fietsdeskundigen van DTV Consultants beoordeeld op verkeersveiligheid, samenhang met de overige verkeersinfrastructuur, directheid van de route, aantrekkelijkheid en comfort voor de fietser en op risico’s bij de realisatie van de snelfietsroute. Bij het scoren van de aantrekkelijkheid van de varianten is nadrukkelijk de verwachte sociale veiligheid meegewogen. Ook is met een door DTV Consultants ontwikkeld rekenmodel de fietspotentie van de varianten bepaald.

Schetsontwerp en beoordeling omgevingsfactoren

“In de ambtelijke projectgroep is besloten om de twee varianten die het best scoren verder uit te werken,” legt Van den Elzen uit. DTV Consultants heeft voor deze mogelijke fietsroutes een schetsontwerp uitgewerkt. Vervolgens zijn de varianten getoetst op ‘omgevingsaspecten’. Hierbij is een doorkijk gegeven naar in hoeverre de snelfietsroute de natuurgebieden, cultuurhistorische waarden of de verkavelingsstructuur aantast. Tot slot zijn op basis van de schetsontwerpen de realisatiekosten van de varianten geraamd. “Er bleek weinig verschil te zitten in de geschatte investering voor beide tracés. We hebben daardoor vooral op inhoudelijke gronden een keuze kunnen maken.”

Kansen bij inpassing in regionale infrastructuurplannen

Het overgebleven tracé omvat de minste risico’s bij de realisatie en scoort het beste op de aspecten verkeersveiligheid en comfort. Zo zijn bijvoorbeeld de kruisingen met ontsluitingswegen of de belangrijkste erftoegangswegen ongelijkvloers. “De geselecteerde route gaan we in de komende periode verder uitwerken. Er zal veel afstemming nodig zijn met infrastructurele plannen in de regio, maar dat biedt tegelijk ook weer kansen. Bijvoorbeeld hinder voor de omgeving verkleinen door werk te combineren met andere projecten. Er staat ook een snelfietsroute tussen Gemert en Eindhoven op de planning. Die kunnen we mooi aansluiten, en deels combineren met het tracé voor de snelle fietsroute tussen Gemert en Helmond.”

Verregaande fietsexpertise

Het voorgenomen tracé is inmiddels met goed gevolg gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken gemeenten. “We hebben een goed en begrijpelijk verhaal, de zorgvuldige aanpak en verregaande expertise op fietsgebied van DTV Consultants heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik ben  tevreden met het behaalde resultaat. Het biedt een goede basis voor de verdere uitwerking” concludeert Van den Elzen.

Advies en informatie
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur