Studie verbetering verkeersveiligheid regionale wegen Flevoland

In Flevoland vormen een aantal autowegen de ruggengraat van het provinciale verkeersnetwerk. Op deze zogenoemde ‘Regionale Stroomwegen’ (RSW) geldt op de meeste stukken een maximum snelheid van 100 km/uur. In dit decennium staan meerdere van deze wegen op de nominatie voor groot onderhoud. De Provincie Flevoland wil de gelegenheid gebruiken om waar mogelijk ook de verkeersveiligheid te verbeteren. DTV Consultants is ingeschakeld om vijf wegen te beoordelen.

In de studie zijn de enkelbaans autowegen onder de loep genomen. Ewoud Wesselingh, strategisch adviseur bij Provincie Flevoland: “Vanuit beleidsperspectief wil je zoveel mogelijk eenheid creëren in de keuzes die je maakt als wegbeheerder. De Biddingringweg (N305) staat voor 2023 op de nominatie om groot onderhoud uit te voeren. Dat was voor ons aanleiding om nu alle wegen met een vergelijkbaar profiel te laten beoordelen op verbeterkansen voor verkeersveiligheid.”

Het onderzoek moest antwoord geven op deze vragen:

  • In welke mate wijken de provinciale inrichtingsprofielen voor enkelbaans RSW (vastgelegd in de provinciale Richtlijn Wegontwerp provincie Flevoland) af van de CROW-richtlijnen?
  • In welke mate wijken de huidige dwarsprofielen van de wegen af van de CROW-richtlijnen, en op welke punten vragen deze dwarsprofielen om aanpassing?
  • In hoeverre zijn de gewenste aanpassingen ruimtelijk inpasbaar?
  • Met welke oplossingen (schetsontwerpen) kunnen de aanwezige knelpunten worden aangepakt?

Van schouw tot blauwdruk

DTV Consultants heeft een locatieschouw uitgevoerd. Dit was de basis voor een vormtoets op alle relevante wegvakken en kruispunten. Naar aanleiding van de vormtoets zijn voor elk wegvak drie dwarsprofielen ontworpen. Het uitgangspunt bij deze drie dwarsprofielen is één dwarsprofiel dat voldoet aan de minimale uitgangspunten, één dwarsprofiel dat voldoet aan de ideale uitgangspunten en een dwarsprofiel dat concessies doet aan de ideale inrichting maar ruimer en veiliger is opgezet dan de minimale variant. Op basis van de afweging tussen het verkeerskundige en het ruimtelijke aspect, is samen met de provincie per wegvak een voorkeursvariant gekozen, die vervolgens is uitgewerkt in een blauwdruk.

Kruispunten zijn een uitdaging

De specialisten van R&L Consultants hebben de tekeningen gemaakt voor de blauwdruk. Uit de inventarisatie en de blauwdruk zijn zestien knelpunten naar voren gekomen. “Dit zijn vooral kruispunten,” vertelt Wesselingh. “De kruispunten op deze wegen zijn meestal gelijkvloers, en voornamelijk uitgevoerd als een rotonde of als kruispunt met verkeerslichten. In sommige gevallen zijn het voorrangskruispunten. In de ideale situatie maak je deze kruispunten ongelijkvloers. Dat is echter erg kostbaar, daar hebben we als provincie de middelen niet voor. Daarnaast zijn er een aantal wegvakken die qua dwarsprofiel om aanpassing vragen.

Schetsontwerp en kostenraming

In werksessies zijn alle knelpunten doorgenomen en zijn oplossingsrichtingen beschreven waarin rekening is gehouden met zowel verkeerskundige wensen als financiële haalbaarheid. Vervolgens heeft R&L Consultants de mogelijke oplossingen per knelpunt uitgewerkt in een schetsontwerp.  Op basis van de voorkeursdwarsprofielen, het schetsontwerp van de voorrangskruisingen en de analyse van knelpunten en obstakels, is per wegtracé een globale kosteninschatting opgesteld.

Goed onderbouwd

Wesselingh is blij met de opbrengst van de studie. “We hebben nu het inzicht waar we naar op zoek waren. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we een goed onderbouwd advies geven aan het provinciebestuur. ”Aan de hand van het advies nemen we ook onze provinciale ontwerprichtlijnen voor deze categorie wegen onder de loep”, verwacht Wesselingh: “Het is een mooi ijkmoment, we gaan bekijken welke elementen uit de vergelijking met de CROW-richtlijnen we kunnen gebruiken om onze Flevolandse aanpak te actualiseren.”

Advies en informatie
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur