Schoolroute-onderzoek onder scholieren in het Voortgezet onderwijs

In opdracht van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden voert DTV Consultants een regionaal schoolroute-onderzoek uit. Bij de uitvoering gebruiken we de app ‘Schoolroute.nl’ en de bijbehorende website. Met de app of website brengen we de school-thuisroutes van de leerlingen in kaart. De leerlingen kunnen zelf de door hun ervaren verkeersknelpunten in de regio aangeven.

We stimuleren leerlingen deel te nemen door aan de deelname aantrekkelijke prijzen, zoals iTunes tegoed, fashioncheques en bioscoopbonnen te koppelen. Maar liefst 31 van de 33 voortgezet onderwijs scholen in de regio zijn bereid gevonden mee te werken aan het Schoolroute-onderzoek. Dit heeft geleid tot circa 950 ingevoerde routes en 2000 aangegeven verkeersknelpunten op basis waarvan de wegbeheerders hun beleid van de komende jaren kunnen inrichten.

Herijken eerder onderzoek

In 2008-2009 hebben de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s) Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een schoolroute-onderzoek uitgevoerd via www.opwegnaarschool.nl. In het regionale actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016 van de RPV’s is afgesproken de genoemde schoolroute onderzoeken te herijken. Het programma www.opwegnaarschool.nl bestaat inmiddels niet meer, maar het door ROV Limburg ontwikkelde www.schoolroute.nl biedt hiervoor een goed alternatief.

Projectdoelen

  • Docenten van voortgezet onderwijs scholen in de regio stimuleren om hun leerlingen met www.schoolroute.nl de schoolroutes per fiets aan te laten duiden, welke locaties op deze route zij als verkeersonveilig ervaren en wat zij van de kwaliteit van de routes vinden.
  • Advies aan deelnemende wegbeheerders over de verkeersveiligheid van schoolfietsroutes, door de verzamelde data van www.schoolroute.nl te bundelen en analyseren.

Commitment en consistentie als beïnvloedingswapen

De ervaring met Schoolroute.nl elders in Nederland leert dat de opbrengst van het aantal aangegeven routes en gevaarlijke punten van VO-scholen die toezeggen met Schoolroute.nl aan de slag te gaan, minimaal is. Om commitment van scholen te krijgen voor deelname is door ons een afsprakendocument ontwikkeld, waardoor deelname minder vrijblijvend is en wij een hogere respons verwachten.

Promotiematerialen om het project te laten leven

We hebben er alles aan gedaan om op scholen bekendheid te creëren voor het project Schoolroute.nl. Met posters, informatieteksten voor op beeldmonitoren, promotieteksten voor leerlingen, een prijzenbox, presentatiematerialen voor mentoren en flyers met unieke inlogcodes. Met een Facebookpagina waarop leerlingen prijzen kunnen winnen geven we extra bekendheid aan het project onder leerlingen. Onder de 120 ‘likes’ zijn bioscoopbonnen verloot.

Wervingsflyer Schoolroute Wervingsflyer Schoolroute

Wij nemen scholen werk uit handen

We hebben scholen overtuigd om deel te nemen door het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. En hen waar mogelijk werk uit handen genomen. Schoolroute.nl gaat er vanuit dat scholen zelf met een eigen inlogcode unieke inlogcodes aanmaken en deze aan hun leerlingen uitdelen. Wij hebben het nóg makkelijker gemaakt voor de scholen door kant-en-klare flyers aan te leveren. Op elke flyer staat een unieke inlogcode en een toelichting op het project. Deze flyers zijn ook het deelnameformulier voor de leerlingen waarmee zij kans maken op de prijzen.

Investeren in de betrokkenheid van scholen

Uit ervaring weten we dat continuïteit in de uitvoering van verkeerseducatieprojecten op scholen, constante aandacht vereist. Scholen hebben het druk met het dagelijkse onderwijs. Om te zorgen dat scholen daadwerkelijk uitvoeren wat ze hebben beloofd, is het belangrijk om te investeren in de betrokkenheid van scholen. Daarom hebben we scholen tussentijds geïnformeerd over het aantal ingevulde routes ten opzichte van de door hen aangedragen ambitie. Door deze aanpak hebben veel scholen extra inspanningen gedaan om een hogere respons te bereiken.

Heldere rapportage

Na afloop van de deelnametermijn worden de onderzoeksresultaten door ons nader geanalyseerd, waarbij wij ingaan op de respons, inzicht geven in de meest gebruikte schoolthuisroutes, een overzichtskaart maken met knelpuntlocaties en hier een prioritering aanbrengen. Per knelpunt biedt de rapportage ‘wordclouds’ met oplossingssuggesties. Dit alles leidt tot een overzicht van tabellen, grafieken en kaartmateriaal, vergezeld met een analysetekst van de getoonde resultaten. Dit komt samen in een advies voor wegbeheerders hoe zij met de resultaten aan de slag kunnen gaan.

Advies en informatie
Lisette de Wildt

Lisette de Wildt

Adviseur Gedrag