Samenhangende beleidsplannen verkeerslichten in Limburg

De acht grootste wegbeheerders in de provincie Limburg beschikken allemaal over een Nota Verkeerslichten. Uniek aan deze beleidsplannen is de gezamenlijke ambitie die hieruit spreekt. De nota is namelijk met (vertegenwoordigers van) alle weg¬beheerders opgesteld. Daarnaast bestaat het eindproduct uit één gezamenlijke basisnota met slechts kleine regionale verschillen. DTV Consultants heeft dit proces begeleid en de uiteindelijke nota opgesteld.

Samenwerken aan verkeersregelinstallaties

De Regiegroep Verkeerslichten Limburg bestaat uit vertegenwoordigers van acht verschillende wegbeheerders die onderling kennis en ervaringen uitwisselen over het realiseren en beheren van verkeersregelinstallaties. Ook bespreken zij hoe intensiever kunnen gaan samenwerken, waarbij ze ook kijken naar mogelijkheden voor regionaal verkeersmanagement. Eén van de eerste vereisten hiervoor is samen uitgangspunten vaststellen voor het plaatsen, ontwerpen en beheren van verkeersregelinstallaties. Met deze uitgangspunten ontstaat een uniforme werkwijze, eenduidigheid in de werking van verkeerslichten en onderlinge uitwisselbaarheid van kennis en capaciteit. Een Nota Verkeerslichten is hiervoor bij uitstek geschikt.

Wat staat er in de nota verkeerslichten?

De Nota Verkeerslichten Limburg besteedt aandacht aan vier strategieën:

Elk van deze strategieën richt zich op een aspect uit de levens¬cyclus van een verkeersregelinstallaties. Vastgelegd is waar, wanneer en hoe verkeersregel¬installaties het verkeer moeten regelen en hoe deze in stand gehouden moeten worden. In de nota is ook uitgebreid ingegaan op verkeerslichten en verkeersmanagement: verkeerslichten hebben immers een belangrijke rol bij de uitvoering van verkeersmanagement. De nota sluit af met een Uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke acties nodig zijn om de ambities die zijn verwoord in de nota te realiseren.

Beleid samenstellen in werksessies

Door goed onderling overleg en inhoudelijke discussies te voeren heeft het team van DTV Consultants de acht wegbeheerders op één lijn gekregen. In een aantal werksessies zijn alle relevante zaken, overeenkomsten en verschillen besproken. Elke werksessie stond een andere strategie centraal. Ter voorbereiding hebben onze adviseurs zich verdiept in gang van zaken bij de diverse wegbeheerders. De input uit de verschillende sessies is vervolgens gebruikt om als eerste de Basisnota Verkeerslichten Limburg op te stellen. Daarna is deze nota besproken met iedere wegbeheerder afzonderlijk om de nota op maat te maken voor de betreffende wegbeheerder en rekening te houden met politieke en regionale verschillen. Het totale eindproduct bestaat uit een serie van zes nota’s, voor de provincie en de vijf Limburgse RMO-gebieden, en per wegbeheerder een oplegnotitie met daarin de financiële en personele invulling.

Realisatie van beleid

In de Nota Verkeerslichten Limburg is het wensbeeld ten aanzien van de uitrusting, het functioneren en beheren van de verkeerslichten in Limburg in de periode 2014-2018 beschreven. In het uitvoeringsprogramma zijn drie transitiepaden vastgesteld:

  1. Verkeerslicht: basis op orde. Voordat een verkeerslicht of organisatie een goede bijdrage kan leveren aan regionaal verkeersmanagement moet bij elk verkeerslicht en iedere organisatie eerst de basis op orde zijn. De wegbeheerder moet goed in beeld hebben welke verkeerslichten er in zijn beheergebied staan en hoe ze functioneren.
  2. Verkeersmanagement: van lokaal naar netwerk. Om een bijdrage aan regionaal verkeersmanagement te kunnen leveren, moet duidelijk zijn wat de rol van ieder verkeerslicht in het stedelijke en/of regionale netwerk is.
  3. Organisatie: van doe het zelf naar doe het samen. Binnen Limburg werken de wegbeheerders steeds meer samen. Vooral in het werkveld verkeerslichten is deze ontwikkeling al goed zichtbaar, maar deze samenwerking kan nog beter. Onderlinge uitwisselbaarheid van kennis en capaciteit zijn daarin de sleutelbegrippen.

Aan elk transitiepad zijn verschillende acties gekoppeld voor de korte, middellange en lange termijn. Denk aan:

  • Actualiseren dan wel op orde houden van gegevens over de verkeerslichten
  • Uitwerken van regelscenario’s om regionaal verkeersmanagement te kunnen toepassen
  • Op peil houden van deskundigheid op het gebied van verkeersregeltechniek, bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en delen van deze kennis met anderen.

De verschillende wegbeheerders zijn nu aan zet. De eerste stap is dat zij de regionale nota’s inclusief het uitvoeringsprogramma gaan voorleggen aan hun eigen besturen.

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility