Regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid voor regio Midden-Holland

Elk jaar minder verkeersslachtoffers dan het jaar daarvoor. Dat is het verkeersveiligheidsdoel van de regio Midden-Holland. Om dat voor elkaar te krijgen had de regio behoefte aan een helder uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid. De expertise van DTV Consultants is ingeschakeld om een breed gedragen programma op te stellen.

Wethouder Kirsten Schippers, regionaal verkeersveiligheidsambassadeur bij de Regio Midden Holland: “We vonden het belangrijk dat de prioriteiten in het uitvoeringsprogramma op feiten zijn gebaseerd. Ook willen we verkeersveiligheid vanuit verschillende invalshoeken aanpakken. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanpak van infrastructuur hand in hand te laten gaan met het beïnvloeden van gedrag van weggebruikers”.

Vormtoets als vertrekpunt risico gestuurde aanpak

Vorig jaar heeft DTV Consultants voor de regio al een uitgebreide vormtoets uitgevoerd. In dit project zijn verkeersveiligheidsrisico’s geïdentificeerd en is een beoordelingskader opgesteld aan de hand waarvan verkeersonveilige locaties een prioritering kunnen krijgen. De uitkomsten van deze vormtoets waren belangrijke input voor het uitvoeringsprogramma.

Inbedden in flankerend beleid

“Het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid kan natuurlijk niet in een vacuüm bestaan,” vertelt de ambassadeur. “Daarom moet het ingebed zijn bij aangrenzend (verkeer) beleid en bijvoorbeeld aansluiten bij de thema’s uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het Provinciaal MeerJarenPlan.” Naast aansluiting vinden bij deze beleidskaders, hebben de deskundigen van DTV Consultants voorgaande plannen, zoals Regionale Verkeers- en Vervoersplannen (RVVP’s) beoordeeld en verweven in het nieuwe uitvoeringsprogramma. Ook is met dit plan input gegeven aan de verkeersveiligheidsparagraaf van het nieuwe RVVP, dat op dit moment geactualiseerd wordt.

Verantwoordelijkheden en belangen samenbrengen

Meer samenhang in beleid en uitvoering daarvan was een speerpunt voor de regio, aldus Schippers. “We willen daarom een duidelijke samenhang tussen infrastructuur, verkeerseducatie en handhaving.” In de praktijk betekent dit dat daarover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen verschillende overheden onderling en andere betrokkenen uit het veld van de verkeersveiligheid. Zo zijn gemeenten hoofdzakelijk verantwoordelijk voor infrastructurele zaken, de regio zet zich in voor educatie en voorlichting. Met de Politie is afstemming over handhaving. Het team van DTV Consultants heeft met alle stakeholders gesproken, in speciale werksessies is de gewenste governancestructuur samen met belanghebbenden uitgewerkt.

Brug tussen lokale data en landelijk beleid

De uitkomst is een plan waarin voor de komende drie jaar duidelijke prioriteiten zijn gesteld. “Er is een brug geslagen tussen relevante lokale data en speerpunten uit landelijk beleid. Daar mogen we trots op zijn,” concludeert Schippers. “De specialisten van DTV Consultants hebben met hun vakkennis en goede procesaanpak ervoor gezorgd dat er een plan ligt dat inhoudelijk klopt en waar alle betrokkenen achter kunnen staan.”

Advies en informatie
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur