Parkeerscenario’s ondersteuning voor beleidsbeslissingen

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft DTV Consultants een scenarioverkenning parkeren uitgevoerd. Hiermee geven we antwoord op mogelijke ontwikkelingen van de toekomstige parkeervraag voor het centrum van Hoofddorp en de (beleids)maatregelen die de gemeente kan nemen.

“We wilden graag beter inzicht hebben in de te verwachten toekomstige parkeerbehoefte en de verschillende mogelijkheden die er zijn om deze parkeerbehoefte te faciliteren,” vertelt Wim van Eijs van de gemeente Haarlemmermeer. “Dit inzicht hebben we nodig om verstandige beslissingen te kunnen nemen over de wijze waarop we de toekomstige parkeerbehoefte kunnen faciliteren.”

Extra parkeerplaatsen aanleggen of niet?

Het centrum van Hoofddorp is in ontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen bijgedragen aan een modernisering van het centrum en ook in de komende jaren staan diverse projecten op stapel. Binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook daarbuiten, leven verschillende ideeën over het bouwen van een extra parkeergarage. Hoe groot de noodzaak is om extra parkeerplaatsen te bouwen, en of een ondergrondse garage daarvoor de meest logische keuze is, is echter niet eerder onderzocht. Voordat wordt besloten om, al dan niet in combinatie met deze projecten, nieuwe parkeervoorzieningen te realiseren, wilde de gemeente Haarlemmermeer daarom dat we voor hen een scenarioverkenning parkeren zouden uitvoeren.

Stand van zaken in beeld

We zijn gestart met het in beeld brengen van de huidige stand van zaken in het centrum van Hoofddorp. Daarbij is niet alleen gekeken naar verkeer en parkeren, maar ook naar het economisch functioneren van het centrum en het consumentengedrag. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken. Omdat gedurende het project is gebleken dat de beschikbare informatie ten aanzien van de huidige parkeersituatie niet toereikend was om de uitgangssituatie goed te bepalen (de gegevens die beschikbaar waren, zijn gedateerd, hebben een beperkt onderzoeksgebied, geven inzicht in een beperkt aantal tijdstippen en geven geen inzicht in parkeermotieven) is door ons aanvullend een uitgebreide parkeermotiefmeting uitgevoerd.

Mogelijke ontwikkeling van de parkeervraag

We hebben samen met gemeentelijke experts vervolgens gekeken naar hoe de parkeervraag zich in de toekomst kan ontwikkelen en wat het benodigde parkeeraanbod is. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van landelijke en lokale trends op het gebied van demografie, consumentengedrag, mobiliteitskeuzes en het (nieuwe) werken. Ook hebben we in beeld gebracht wat de consequenties zijn van mogelijke ingrepen in het huidige aanbod en welke maatregelen mogelijk zijn om de parkeervraag te (blijven) faciliteren.

Omgaan met onzekerheid

Omdat het functioneren van het parkeersysteem in belangrijke mate (mede) wordt bepaald door externe invloeden, is het van belang om op verschillende externe ontwikkelingen te anticiperen en op tijd bij te sturen in het beleid. De opgestelde scenario’s geven de effecten weer van verschillende ontwikkelingen op de toekomstige parkeervraag. Ontwikkelingen die hoogst onzeker zijn, maar die wel een grote impact hebben, vragen om adaptief beleid. De gemeente moet met deze ontwikkelingen rekening houden en moet geen besluiten nemen die oplossingen in de toekomst moeilijk of onmogelijk maken. Op korte termijn moet de gemeente zoeken naar maatregelen die niet onomkeerbaar zijn of die in alle toekomstscenario’s in het beleid passen.

De gemeente is tevreden met het resultaat. Wim van Eijs: “De parkeerscenario’s en de aanbevelingen geven het inzicht dat we nodig hebben om ons bestuur zo goed mogelijk te adviseren.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur