Parkeeronderzoeken Stad Antwerpen

Het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) is door de Stad Antwerpen opgericht om een slagkrachtig parkeerbeleid te realiseren. Het Parkeerbedrijf moet alle parkeergelegenheden op en buiten de openbare weg op het grondgebied van de Stad Antwerpen ontwikkelen, beheren en exploiteren. Hiervoor zijn betrouwbare gegevens nodig over de actuele parkeersituatie. DTV Consultants zorgt voor deze parkeerdata.

Het parkeerbeleid van de Stad Antwerpen is gericht op het verbeteren van het leefklimaat en het vergroten van de bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers van de stad. Hiervoor speelt het Parkeerbedrijf een beleidsvoorbereidende rol voor het stadsbestuur. Het streven is de schaarse parkeerruimte optimaal te gebruiken en de effecten van de groei van het autogebruik te beperken. In dit kader heeft het Parkeerbedrijf vaak behoefte aan meer inzicht in het huidige gebruik van de parkeerruimte.

De gemeente gebruikt de gegevens uit de parkeeronderzoeken voor onder meer:

  • Evaluatie van pilots (bijvoorbeeld: beperkte parkeerduur voor inwoners van winkelstraten)
  • Bepalen effecten van de groeiende luchthaven, met gelijktijdige invoer van betaald parkeren
  • Toetsen validiteit van klachten of opmerkingen over het parkeerbeleid
  • Evaluatie van het functioneren van blauwe zones (waar maar een beperkte tijd geparkeerd mag worden en vaak een parkeerschijf moet worden gebruikt)

Huisleverancier parkeeronderzoeken

Degelijke parkeeronderzoeken moeten voor dit inzicht zorgen. Het GAPA heeft sinds het najaar van 2012 een raamcontract gesloten met DTV Consultants voor de uitvoering van deze parkeeronderzoeken. Alle parkeerstudies die buiten het Singelgebied van de Stad Antwerpen vallen, worden uitgevoerd binnen dit raamcontract. Ten tijde van de aanbesteding liep er al een parkeerstudie binnen het Singelgebied, dit gecombineerd met de beperkte parkeerruimte in het stadshart vormde aanleiding om het oude centrum buiten het raamcontract te laten.

Parkeeronderzoeken Antwerpen

Weten hoeveel en hoelang men ergens parkeert

De studies die we binnen het raamcontract uitvoeren bestaan uit capaciteitsinventarisaties (hoeveel parkeerplaatsen zijn er?), parkeerdrukmetingen (hoe verhoudt het aantal parkeeracties zich tot de hoeveelheid parkeerplaatsen?) en parkeerduurmetingen (hoe lang staat men geparkeerd op een bepaalde locatie?). Om goed te kunnen vergelijken hebben de onderzoeken vaak dezelfde opbouw.

Inventariseren en vastleggen

Gezamenlijk met GAPA wordt de onderzoeksopzet bepaald. Vervolgens wordt de beschikbare parkeercapaciteit in beeld gebracht. De inventaris van het aantal parkeerplaatsen meten we ter plaatse en verwerken we achteraf in een GIS-database, waarin alle afzonderlijke parkeerplekken zijn weergegeven. Op basis van de beschikbare parkeercapaciteit bepalen we in de voorbereidingen van de onderzoeken de sectie-indelingen en looproutes. Voor de uitvoering van het uiteindelijke veldwerk, werken we samen met een Belgische partij. Zij (her)kennen de lokale situatie het beste. Er zijn tijdens de onderzoeken wel altijd veldwerkcoördinatoren van DTV Consultants aanwezig. Deze ervaren veldwerkcoördinatoren zien toe op een correcte uitvoering van de parkeeronderzoeken en zijn in staat om tijdig bij te sturen.

Heldere rapportage

Als de onderzoeksgegevens zijn verwerkt, beschrijven wij de resultaten in een rapportage. Vast onderdeel van deze rapportages zijn de gegevens over bezettingsgraden, parkeerduur, hoe vaak een parkeerplaats door verschillende auto’s gebruikt wordt en het aandeel bewoners ten opzichte van de bezetting en de beschikbare capaciteit. Vaak wordt in de rapportage nog onderscheid gemaakt in het totale onderzoeksgebied en afzonderlijke deelgebieden.

Sinds het najaar van 2012 heeft DTV Consultants 25 parkeeronderzoeken in Antwerpen uitgevoerd. Deze onderzoeken variëren in grootte, van een eenmalige meting van de bezetting van een P+R terrein tot een meerdaags parkeerduuronderzoek in een gebied met een parkeercapaciteit van meer dan 8.000 parkeerplaatsen.