Open Data P+R terreinen Zuid-Limburg

Langs de spoorlijnen richting Maastricht zijn verschillende P+R terreinen. Deze worden goed gebruikt, maar hebben vrije capaciteit beschikbaar. Om de vindbaarheid van deze vrije plaatsen te vergroten heeft het Programmabureau Maastricht Bereikbaar een aanbesteding uitgevoerd om een systeem te realiseren dat de bezetting van de terreinen meet en de resulterende gegevens als open data beschikbaar stelt. De gegevens zijn vanaf begin 2016 voor ontwikkelaars en appbouwers beschikbaar via het platform voor mobiliteitsdata van de RDW.

In de afgelopen jaren heeft het Programmabureau Maastricht Bereikbaar (PMB) het reis- en werkgedrag van forensen en bezoekers in de regio Maastricht structureel beïnvloed om zo veel mogelijk auto’s uit de spits te halen. Met producten en acties stimuleert PMB bezoekers, bewoners en forensen bij het maken van slimme mobiliteitskeuzes. PMB voert deze activiteiten uit in het kader van de programma’s Beter benutten en Beter Benutten Vervolg.

Verbeteren bekendheid en vindbaarheid P+R

In aanvulling op deze programma’s zorgt PMB ervoor dat de P+R plaatsen in Zuid-Limburg bekender en beter vindbaar worden. Dit doen zij onder de paraplu van het actieplan Groei op het Spoor. Projectleider Jan Derk van ’t Rot moest ervoor gaan zorgen dat van 13 P+R terreinen bekend werd hoe ze worden gebruikt. Deze informatie moest beschikbaar komen voor het publiek. Van’t Rot schakelde hulp in: “We vermoedden dat er in dit project een relatie zou zijn met het parkeerroute informatie systeem (PRIS) van Maastricht. Er was veel positieve feedback over de totstandkoming van dit systeem van de medewerkers van de gemeente. DTV Consultants heeft dit proces goed begeleid. Daarom heb ik Piet Weiland van DTV Consultants gevraagd mij te ondersteunen bij de realisatie van dit project”.

Inventariseren en aanbesteden

“Piet heeft voor mij verkend wat er moet gebeuren om de informatie van alle daarvoor in aanmerking komende P+R terreinen continu te verzamelen en als actuele open data beschikbaar te krijgen,” vervolgt Van ’t Rot. “Zo heeft hij alle parkeerlocaties bezocht en vastgelegd hoe de in- en de uitrijders geteld moeten worden, welke apparatuur er nodig is om de gegevens beschikbaar te krijgen en heeft hij voor ons een investeringsoverzicht gemaakt. Daaruit bleek dat we niet één op één opdrachten mochten gaan verlenen, maar dat wij een aanbesteding moesten uitvoeren.” Ook bij de aanbesteding zelf heeft DTV Consultants geholpen: “Met ondersteuning van Piet heeft PMB de aanbestedingsdocumenten opgesteld. Voor de aanbesteding hebben wij vier partijen uitgenodigd. Na beoordeling van de inschrijvingen bleek dat Swarco de beste aanbieding had gedaan. Zij hebben van ons de opdracht ontvangen voor de realisatie. Mede dankzij de expertise van DTV Consultants hebben we dit proces zo zorgvuldig kunnen uitvoeren.”

Weinig woorden nodig

Roger Chambille van de gemeente Maastricht begeleidde het project namens de gemeente. “Jan Derk was mijn contactpersoon voor de relatie met de opdrachtgever PMB, en Piet was mijn technisch en inhoudelijk klankbord. Wij hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen en vinden elkaar ook buiten werktijd voor vraag en antwoord. Dat bevalt mij goed,” aldus Chambille. “Het valt me wel op, en dat is wel jammer, dat zo’n project met veel betrokkenen altijd meer tijd kost dan je van tevoren op basis van eerdere ervaringen met zijn allen inschat. Maar toen we eenmaal de juiste mensen allemaal aan tafel hadden voor een noodzakelijke afstemming, waren we er gelukkig snel uit,” stelt Chambille vast.

Betrouwbare informatie

Voor het vaststellen van de actuele bezetting van de P+R plaatsen worden detectielussen aangebracht om het in- en het uitrijdende verkeer te tellen. Dit gebeurt altijd met een dubbele set lussen, om zeker te weten of de auto het parkeerterrein op, of juist afrijdt. Zo is de betrouwbaarheid van de data te borgen. De terreinen bevinden zich aan de spoorlijnen Echt-Maastricht en Heerlen-Maastricht. De afstand tot Maastricht zelf is te groot om het draadloze communicatiesysteem van het PRIS te gebruiken. Daarom gebruikt Swarco UMTS voor de communicatie van de 13 terreinen met de server van het PRIS Maastricht. “We willen graag weten of de systemen het goed doen en de gegevens kloppen,” vertelt Chambille. “Daarom is er een verbinding gemaakt met ons PRIS Maastricht. Wij kunnen op de user interface van het PRIS zien of de apparatuur op de terreinen goed functioneert. Is er een storing, dan is dat geen probleem, met Swarco zijn afspraken gemaakt over het herstel daarvan”.

Open data beschikbaar

Inmiddels zijn de P+R terreinen ingericht, is het communicatiesysteem gerealiseerd, is het PRIS technisch uitgebreid en is het dataverkeer naar het open data platform tot stand gekomen. Er komen geen nieuwe borden met vol-vrij aanduidingen langs de weg. De gegevens van deze terreinen worden alleen als open data beschikbaar gesteld op het platform van het RDW.

Advies en informatie
Joost Hormann

Joost Hormann

Adviseur Smart Mobility