Op zoek naar de potentie van de iVRI

Wat zijn de daadwerkelijke verkeerskundige effecten van intelligente verkeerslichten (iVRI’s)? Het Landelijke Verkeersmanagement Beraad (LVMB) heeft DTV Consultants gevraagd een diepte-onderzoek uit te voeren naar de werking en de effecten van de use cases bij iVRI’s die ‘op straat’ actief zijn. De eerste kruispunten zijn inmiddels getoetst.

De iVRI is bijna niet meer weg te denken en wordt gezien als de nieuwe standaard.  Maar wat is de verkeerskundige potentie van een iVRI als je dit vergelijkt met een traditionele VRI? Om hier antwoord op te geven, zijn gedegen verkeerskundige evaluaties nodig. Met andere woorden: wat levert de iVRI de wegbeheerder en weggebruiker nu feitelijk op?

Expertise en onafhankelijke positie

Een goed beeld van de daadwerkelijke gerealiseerde verkeerskundige effecten helpt om zicht te krijgen in de potentie van de iVRI: wat werkt goed, wat werkt minder en waar valt de meeste winst te behalen? Op basis van dergelijke evaluaties kunnen bestaande projecten worden bijgestuurd, producten worden verbeterd en kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt om bij bepaalde problematiek en bijbehorende beleidsdoel gericht een use case te implementeren. Als onafhankelijk bureau met veel expertise in smart mobility is DTV Consultants geselecteerd om de evaluaties uit te voeren.

Op zoek naar de potentie van de iVRI

Diepgaand onderzoek op negen onderzoekslocaties

Om de potentie van de iVRI in beeld te brengen onderzoekt DTV Consultants in totaal 41 iVRI’s verdeeld over negen onderzoekslocaties. Het totale onderzoek bestaat uit  een verzameling van specifieke, diepgaande, gedetailleerde onderzoeken op maat. De resultaten per onderzoekslocatie geven inzicht in de lokale resultaten, maar zeggen nog niks over de potentie van een iVRI op een andere locatie. Door de prestaties van de 41 iVRI’s bij elkaar te voegen en nogmaals te bekijken, kunnen wij antwoord geven op de vraag wat de algemene potentie van de iVRI is.

Eerste resultaten geven al een goede indruk

De evaluatie van de eerste drie kruispunten is inmiddels afgerond, deze zijn vrijgegeven door het LVMB. Hieruit blijkt dat de onderzoeksopzet, robuuste dataverzameling en het betrekken van de wegbeheerder en leverancier van de ITS-applicatie bij de interpretatie van de uitkomsten zinnige resultaten oplevert. Het is nog te vroeg om algemene conclusies te trekken. Uiteindelijk stelt DTV Consultants per onderzoekslocatie een rapportage op en wordt aan het einde van het project een overkoepelende rapportage geschreven waarin de potentie van de iVRI wordt beschreven.

Impressie van de rapportage evaluatie iVRI:

Ook evaluatie van andere iVRI’s mogelijk

Nu de onderzoeksopzet zich in de praktijk heeft bewezen, kan het team van DTV Consultants ook andere wegbeheerders helpen met een gedegen evaluatie van iVRI’s. De rapportage maakt inzichtelijk en begrijpelijk wat de verkeerskundige effecten van de iVRI zijn en welke verbeterkansen er nog liggen. De evaluaties richten zich voornamelijk op de verkeersveiligheid, doorstroming en logica van de regelingen.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility