Ontwikkelen uniforme beleidskaders C-ITS

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de twaalf Beter Benutten regio’s zijn samen met verschillende marktpartijen onder de noemer Talking Traffic bezig met een intensief en innovatief aanbestedingsproces om een “slimmer” verkeerssysteem in Nederland te realiseren. Een systeem waarbij voertuigen via draadloze communicatie met verkeerslichten praten en andersom. En dat op een gestandaardiseerde manier. Doel: met meer informatie het verkeer efficiënter regelen, speciale doelgroepen prioriteren en weggebruikers in-car informeren over bijvoorbeeld de wachttijd voor een verkeerslicht.

Technisch een uitdaging, maar ook organisatorisch gezien een totaal andere werkwijze. Alle wegbeheerders stellen nu samen een vraag stellen aan de markt, waar dat voorheen allemaal separaat gebeurde. Op hoofdlijnen ligt er een landelijk programma van eisen in de vorm van het zogenaamde Request for Proposal . Maar iedere wegbeheerder heeft toch zijn eigen verkeers(regel)kundige wensen, behoeften en eisen.

Markt in staat stellen wensen wegbeheerders te vervullen

Hoe zorg je er nu voor dat marktpartijen iets kunnen maken dat voldoet aan – en past binnen de beleidskaders van al die verschillende wegbeheerders? Om deze vraag te beantwoorden helpt DTV Consultants in opdracht van de werkgroep Intelligente Kruispunten bij het opstellen van een standaard format voor het uitwerken van die kaders. Ook assisteren wij wegbeheerders bij het invullen van die kaders. Dit dient vervolgens als vertrekpunt voor marktpartijen en wegbeheerders samen om de circa 1.200 met verkeerslichten geregelde kruispunten te gaan aanpassen.

Algemene en locatie specifieke eisen

Het standaard format kent een algemeen deel, waarin wegbeheerders hun algemene eisen en randvoorwaarden ten aanzien van verkeersregelinstallaties (VRI`s) noteren. Het format heeft ook een locatie specifiek deel. Hier geeft de wegbeheerder per traject aan wat zij verkeerskundig wil bereiken op de verschillende trajecten met verkeerslichten. Essentieel, want op een kruispunt komen alle modaliteiten samen, waardoor hier vaak ook verschillende beleidswensen samen komen. De behoefte om bijvoorbeeld het fietsgebruik te bevorderen door een doorfietsroute te faciliteren vertaalt zich door naar verkeerskundige keuzes en doelstellingen voor álle modaliteiten op traject- en kruispuntniveau.

Prioritering van netwerken

Om een verkeersregeling te maken, die zoveel mogelijk invulling geeft aan gestelde beleidskaders, brengen alle wegbeheerders de prioritering van netwerken en daarbij horende verkeerskundige streefwaarden in kaart. Achterliggende gedachte bij het standaard format is dat alle betrokken wegbeheerders uniform hun beleid en verwachte ambitie met betrekking tot de VRI`s opgeven. De beleidskaders dienen vervolgens als uitgangspunt bij het ontwerp en de realisatie van de VRI usecases door de marktpartijen uit de Call Talking Traffic. De marktpartijen krijgen zo van alle betrokken wegbeheerders een uniform kader mee.

Wegbeheerders helpen

Het opstellen van beleidskaders waar innovaties aan moeten voldoen is een uitdaging. Deze kaders standaardiseren is extra lastig. Alle wegbeheerders hebben beleid ten aanzien van VRI`s, maar de vorm en het detailniveau wisselt per wegbeheerder. Hier komt bij dat er overlap kan zijn tussen verschillende wegbeheerders, een traject kan namelijk VRI`s bevatten van meerdere wegbeheerders. DTV Consultants ondersteunt wegbeheerders bij het invullen van het standaard format en het tackelen van deze uitdagingen. Dit houdt in dat we conceptstukken toetsen, vragen beantwoorden en de planning in de gaten houden. Ook verzorgen we visualisaties met de prioritering van de modaliteiten op de verschillende trajecten. Een voorbeeld hiervan is hieronder opgenomen.

Visualisatie prioritering modaliteiten op trajecten

Format invullen voor Provincie Noord-Brabant

Voor provincie Noord-Brabant heeft DTV Consultants in overleg met Provincie en de wegbeheerders uit Noord-Brabant het format ingevuld. DTV Consultants ondersteunt provincie Noord-Brabant bij alle VRI-gerelateerde werkzaamheden en heeft het huidige beleidskader ten aanzien van de VRI`s opgesteld, evenals het huidige Programma van Eisen VRI van de Provincie.

Planning

De beleidskaders zijn in de zomer van 2016 opgesteld. Planning is dat in 2017 de eerste intelligente VRI’s (iVRI’s) op straat komen te staan.

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility