Onderzoek verkeersveiligheid Dr. Wiardi Beckmansingel

De gemeente Vlaardingen had behoefte aan inzicht in de verkeersveiligheidsknelpunten in de Doctor Wiardi Beckmansingel. Op verzoek van de gemeente heeft DTV Consultants hiervoor een verkeersveiligheidsaudit en een conflictobservatie met camera’s uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat enkele kleinschalige infrastructurele maatregelen, zoals het realiseren van een wegversmalling, het herstraten van gootjes en het verbeteren van de overgang van een fietspad naar de rijbaan, op korte termijn de knelpunten kunnen verlichten. Op lange termijn moet de gemeente zoeken naar manieren om de hoeveelheid doorgaand verkeer te beperken.

Klachten van gebruikers van de straat waren de aanleiding voor het onderzoek. Zij ervaren de verkeerssituatie in de Doctor Wiardi Beckmansingel als minder veilig dan voor de herinrichting, waarbij de straat als 30km-gebied is aangemerkt. Op basis van de aanbevelingen van een eerder uitgevoerde verkeersveiligheidsaudit heeft de gemeente daarom enkele aanpassingen gedaan, zoals de aanleg van een extra zebrapad en de realisatie van een extra snelheidsremmer. “Omdat de onvrede die bij enkele bewoners en ondernemers heerst, bleef sudderen, wilden we dat een onafhankelijk bureau de situatie opnieuw zou onderzoeken,” aldus Patrick Doodkorte van de gemeente Vlaardingen. “We vonden het daarbij heel belangrijk om de belanghebbenden nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken.”

Digitale enquête en ontmoeting in werksessie

Om een goed beeld te krijgen van de exacte problemen, zijn weggebruikers uitgenodigd om in een digitale enquête hun knelpunten kenbaar te maken. In een klankbordgroep bijeenkomst met belanghebbenden zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd en alle knelpunten uitgebreid besproken. De oversteekbaarheid (de mogelijkheid om snel en veilig naar de overkant te komen), de plaats op de weg voor fietsers, maar ook de voorrangsafhandeling bij kruispunten bleken belangrijke aandachtspunten. De belanghebbenden hebben zelf aan de verkeersveiligheidsauditor aangegeven aan welke punten en plekken in het onderzoeksgebied hij volgens hen (extra) aandacht zou moeten besteden. In de werksessie is ook gezamenlijk besloten welke camerastandpunten het beste kunnen worden toegepast om knelpunten in het verkeersgedrag in deze straat vast te leggen. Zo hebben belanghebbenden hebben zelf een actieve rol gespeeld in de opzet en uitvoering van het onderzoek. En dat zorgt voor draagvlak voor de uitkomsten van dit onderzoek.

Verkeersveiligheidsscan door auditor

Een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor (expert op het gebied van wegontwerp, gedrag en veiligheid) heeft vervolgens een verkeersveiligheidsscan uitgevoerd in het onderzoeksgebied. Naast de standaard checklists die hierbij worden gebruikt, heeft hij expliciet aandacht besteed aan de door de belanghebbenden aangegeven knelpunten. De auditor heeft van alle gemelde punten foto’s gemaakt en deze voorzien van een deskundig oordeel.

Conflictobservatie met camerabeelden

Op twee locaties is ook een conflictobservatie met camera’s uitgevoerd. Conflictobservaties zijn bedoeld om in korte tijd gevaarlijke verkeerssituaties te onderzoeken. Dat gebeurt door niet te kijken naar daadwerkelijk gebeurde ongevallen, maar door te kijken naar potentiële conflicten. Het grote voordeel van cameraonderzoek is dat geen enkele situatie ongezien blijft in het onderzoek, doordat de verkeerssituaties van meerdere uren of zelfs dagen allemaal geobserveerd worden. Dit maakt duidelijk hoe vaak verschillende soorten conflicten voor komen. Bovendien zeggen filmbeelden vaak meer dan foto’s met een tekstuele toelichting. Beelden van geconstateerde conflicten hebben we samengebracht in korte filmclips.

Goed geluisterd naar belanghebbenden

In een tweede werksessie met belanghebbenden zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Patrick Doodkorte is erg enthousiast over de aanpak van DTV Consultants: “Je kon merken dat de onderzoekers goed hadden geluisterd naar de belanghebbenden. Aan alle aspecten die zij hadden benoemd, werd uitgebreid aandacht besteed. De filmbeelden die werden getoond en de conclusies die eraan werden verbonden, leverden aan de belanghebbenden bovendien het bewijs dat de problemen goed zijn onderzocht en dat exact bekend is wat eraan schort. Voor ons was dat erg belangrijk, omdat de conclusies hierdoor ook op draagvlak konden rekenen.”

Discussie over maatregelen

Voor alle geconstateerde knelpunten zijn vervolgens verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd voor zowel de korte, middellange als lange termijn. Op de lange termijn zou de hoeveelheid doorgaand verkeer moeten worden beperkt. Daarvoor is het nodig om op een hoger schaalniveau naar de verkeersstructuur te kijken en verschillende maatregelen tegen elkaar af te wegen. Op korte termijn gaat het om maatregelen als het instellen van een stopverbod en het fysiek onmogelijk maken om te parkeren in de bocht op het parkeerterrein. Op de iets langere termijn kunnen onder andere de bushalte worden verplaatst en een wegversmalling worden gerealiseerd. De belanghebbenden konden nu aangeven naar welke maatregelen hun voorkeur uitgaat en waarom. In het uiteindelijke advies aan de gemeente hebben we natuurlijk rekening gehouden met deze voorkeuren.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur