Onderzoek doorstroming hoofdwegenstructuur Nieuwegein

Hoe zorgen we ervoor dat verkeer op de hoofdwegenstructuur in onze gemeente ook in de toekomst kan blijven doorstromen? En welke maatregelen zijn er mogelijk om verbeteringen aan te brengen op plekken waar het verkeer in de huidige situatie al stremt? Gemeente Nieuwegein heeft DTV Consultants gevraagd onderzoek te doen naar hun hoofdwegenstructuur en een antwoord te formuleren op deze vragen.

In het coalitieakkoord van de Utrechtse gemeente zijn drie duidelijke ambities opgenomen op het gebied van verkeer:

  • “We maken het gebruik van de hoofdwegenstructuur voor autoverkeer met een herkomst of bestemming in Nieuwegein aantrekkelijker. Dit mag echter niet ten koste gaan van de oversteekbaarheid voor het langzame verkeer.

  • Om geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 en fijnstof te beperken en de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten onderzoeken we de mogelijkheid van een ‘groene golf’ op de hoofdstructuur. Daarnaast onderzoeken we wat verder nodig is om de onderliggende wegenstructuur te ontlasten

  • We nemen maatregelen om de verkeersintensiteit op de Noordstedeweg te verlagen en de verkeersveiligheid verder te vergroten. De binnenstad blijft hierbij bereikbaar.”

Ruimte vinden in het wegennetwerk

Frits Piso, beleidsadviseur mobiliteit bij gemeente Nieuwegein: “Deze wensen van het stadsbestuur waren aanleiding voor het uit te voeren verkeersonderzoek naar de regelruimte op de hoofdwegenstructuur van Nieuwegein.” Regelruimte betekent in deze context de nog resterende hoeveelheid verkeer die verwerkt kan worden zonder tot capaciteitsproblemen te leiden.

Knelpuntenkaart op basis van vele databronnen

Met deze gegevens is het huidige en toekomstige gebruik van het wegennet in kaart gebracht:

  • Reistijden op wegvakken (op basis van floating car data);
  • Intensiteiten op wegvakken (op basis van data uit het verkeersmodel en telgegevens);
  • Intensiteiten en stromen op kruispunten (op basis van data uit het verkeersmodel en VLOG data uit verkeerslichten),

Op basis van analyse van deze data heeft de deskundige van DTV Consultants een knelpuntenkaart opgesteld, die direct duidelijk maakt op welke plekken knelpunten in de doorstroming aanwezig zijn en er maatregelen wenselijk zijn:

Beschikbare regelruimte is beperkt

Het onderzoek van DTV Consultants toont aan dat er weinig beschikbare regelruimte op de hoofdwegenstructuur is. Dit is geconstateerd op basis van een beperkte restcapaciteit is bij de verkeerslichten, de huidige vertragingen op de hoofdwegenstructuur en de verwachte groei van het verkeer. Zonder aanvullende maatregelen lijkt de hoofdwegenstructuur op sommige punten overbelast te raken.

Groene golf geen goede oplossing

Met reeds weinig beschikbare regelruimte en de kruisende trambaan bij diverse kruispunten is een groene golf geen reële optie. Want een groene golf resulteert met name voor zijrichtingen en voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer tot extra verliestijden.

Eerst hoofdwegenstructuur aantrekkelijker maken, dan pas maatregelen op onderliggend wegennet treffen om sluipverkeer ontmoedigen

Er zijn een aantal maatregelen mogelijk om de groeiende hoeveelheid verkeer te faciliteren op het hoofdwegennetwerk:

  • Met verkeerskundig beheer is er nog winst te behalen op met verkeerslichten geregelde kruispunten;
  • Op een aantal kruispunten kan een andere rijstrookindeling de doorstroming aanzienlijk verbeteren
  • Om de drukte op de Noordstedeweg te verminderen is de aanbeveling om de voorgestelde maatregelen (éénrichtingsverkeer instellen en het verbieden van uitrijden uit de parkeergarage Stadhuis naar de Noordstedeweg) in het verkeersmodel te laten doorrekenen voor zowel de huidige en toekomstige situatie.

Pas als deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, is het advies om maatregelen te treffen op het onderliggend wegennet om sluipverkeer te ontmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door snelheid remmende maatregelen aan te leggen, of een fysieke ‘knip’ aan te brengen. In dat laatste geval zijn bepaalde routes niet meer mogelijk.

Inpassen in mobiliteitsvisie

Piso is tevreden met de opbrengst van de verkeerskundige studie. “Het onderzoek van DTV Consultants reflecteert duidelijk de situatie die we zien op straat. Voor ons is het erg nuttig om een objectief beeld te hebben van ons verkeersnetwerk. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij bij de nieuwe mobiliteitsvisie, die in 2021 afgerond moet worden. Zo kunnen we de gesignaleerde knelpunten integraal aanpakken.”

Advies en informatie
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility