Onderwijs- en gezondheidsinstellingen werken aan invullen CO2-prestatieladder

De Universiteit Leiden heeft een forse doelstelling om energie te besparen. Slim omgaan met mobiliteit is onderdeel van de strategie die zij hiervoor inzetten. Om dat te kunnen doen zijn er eerst gegevens nodig over het huidige reisgedrag van medewerkers en studenten. De universiteit heeft DTV Consultants gevraagd dit gedrag in kaart te brengen. Ook het UMC in Utrecht heeft ons meermaals gevraagd onderzoek te doen naar reisgedrag. Op basis van deze gegevens voert het medisch centrum een succesvol mobiliteitsbeleid.

De Leidse universiteit heeft als lid van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten de Meerjarenafspraken Energie-efficiency ondertekend (MJA3). Concreet betekent dit dat de organisatie gaat werken aan verbetering van de energie-efficiency met 30% in 15 jaar. Verkeer naar en van hogescholen en universiteiten is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot, tot wel 40% van de totale CO2-productie.

Behoefte aan informatie over reis- en werkgedrag

Er was behoefte aan informatie over het reis- en werkgedrag van medewerkers en studenten. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de CO2-uitstoot van de organisatie te bepalen. De onderwijsinstelling wilde een exact en betrouwbaar beeld hebben van de huidige situatie: hoe reizen medewerkers en studenten naar hun werk- en studieplek? Hoeveel dienstreizen worden er gemaakt en op welke manier?

Onderzoek mobiliteit bezoekers ziekenhuis

Gebruiksvriendelijke enquêtes

DTV Consultants heeft met tellingen en enquêtes informatie verzameld over het reisgedrag van medewerkers en studenten. Ook de bezetting van de gebouwen van de universiteit is onder de loep genomen. Ruim 1.500 medewerkers en 2.000 studenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Jeroen Wayenberg, energiecoördinator van Universiteit Leiden was positief verrast door de hoge respons: “Dit toont aan dat het onderwerp leeft bij onze studenten en medewerkers. De gebruikersvriendelijke opzet van de enquêtes heeft ons ook geholpen. DTV Consultants heeft in korte tijd het onderzoek goed voorbereid en uitgevoerd en ons echt ontzorgd”. De universiteit gebruikt de resultaten van het onderzoek om de CO2-prestatieladder in te vullen en toekomstig beleid (mobiliteitsplan, huisvestingsplan) vorm te geven.

Onderzoek basis mobiliteitsbeleid UMC Utrecht

Samen met het UMC Utrecht brengen we sinds 2004 tweejaarlijks het reisgedrag van medewerkers, patiënten en bezoekers van het medisch centrum in beeld. Voor deze laatste twee groepen doen we dat ook voor de tevredenheid over de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Voor het UMC Utrecht zijn dit belangrijke kengetallen om het mobiliteitsbeleid te evalueren en bij te sturen. Zo heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren het parkeertarief voor medewerkers verhoogd en tegelijk een OV-abonnement tegen een aantrekkelijk tarief aangeboden. Ook is fietsgebruik gestimuleerd met verschillende acties. Door de inzet van studenten van het eigen veldwerkbureau van DTV Consultants is het steeds gelukt om snel grote hoeveelheden data te verzamelen met face-to-face enquêtes.

Meting instrument invullen CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat veel organisaties gebruiken om de CO2-uitstoot te verminderen. Doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zo exact gekwantificeerd. De meting helpt te beoordelen waar besparingen mogelijk zijn: wat zijn de mogelijkheden om duurzame mobiliteit te stimuleren? Willen medewerkers meer tijds- en plaats onafhankelijk werken? Hoe vertalen we mogelijkheden in een meetbare doelstelling voor de CO2-prestatieladder? Hiervoor hebben we een eigen methodiek ontwikkeld: we bepalen op individueel niveau het aantal keren dat deze persoon per jaar van huis naar het werk reist en welke afstand per vervoermiddel is afgelegd. Dit kan ook bij gebruik van meerdere modaliteiten tijdens de reis. Vervolgens vertalen we deze resultaten naar de hele organisatie. Naast woon-werk verkeer kunnen we ook dienstreizen op deze manier in kaart brengen.

Ondezrzoek reisgedrag studenten

Effecten mobiliteitsmanagement: autogebruik 50% omlaag

Het mobiliteitsbeleid van het UMC Utrecht is heel succesvol. In 2004 was het autogebruik onder medewerkers van het UMC Utrecht redelijk hoog te noemen: 51% van de medewerkers maakte in de winter normaal gesproken gebruik van de auto om naar het werk te reizen. In 2015 geldt dit nog voor maar 26% van de medewerkers. Dit is een gemiddelde afname van het autogebruik van bijna 50%.
DTV Consultants heeft een groot aantal onderwijs- en gezondheidsinstellingen geholpen deze en andere vragen over mobiliteit te beantwoorden. Naast Universiteit Leiden en UMC Utrecht hebben we recent onderzoeken uitgevoerd voor de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden.

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag