Matcht het kennisaanbod met de leerbehoefte van fietsprofessionals?

Tour de Force is een samenwerkingsprogramma tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Een van de doelen van de samenwerking is om de grote hoeveelheid beschikbare kennis en data over het thema ‘fiets’ te ontsluiten voor professionals in het vakgebied. Hiervoor is het nodig om een goed beeld te hebben van de kennis- en leerbehoeften van fietsprofessionals enerzijds en het aanbod van kennis en leermiddelen anderzijds. Tour de Force heeft DTV Consultants gevraagd dit te inventariseren.

Om de leerbehoefte in het vakgebied ‘fiets’ in kaart te brengen zijn sleutelfiguren in het vakgebied geïnterviewd, is een brede online enquête uitgezet en is een werksessie gehouden met professionals uit het verkeerskundig vakgebied. Het aanbod aan leermiddelen is via deskresearch in kaart gebracht. De vraag en het aanbod zijn in een confrontatiematrix vergeleken. Tot slot zijn de bevindingen uit deze stappen in een werksessie met deelnemers uit het verkeerskundige werkveld gedeeld en aangevuld.

Toepassen van kennis

Wat blijkt? Voor de thema’s ‘Ontwerp’, ‘Gedrag’ en ‘Kennisnetwerk’ is er een duidelijke match tussen beschikbare leermiddelen en dat wat professionals willen leren. Op de onderwerpen Veiligheid, Data en Monitoring, Evaluatie en Planning is er wel aansluiting, maar is deze beperkt. Het verband tussen deze onderwerpen is de toename van de beschikbaarheid van gegevens enerzijds, en anderzijds de groeiende behoefte aan monitoring en evaluatie. Er is een beperkte aansluiting tussen de beschikbaarheid van gegevens en data (kennis) en hoe deze te gebruiken (kunnen).

Integraal werken is lastiger

Een van de conclusies die is getrokken is dat er een belangrijke leerbehoefte is samenwerking met andere afdelingen, domeinen en/of beleidsterreinen. Er is op dit moment geen aanbod voor de fietsprofessional dat hierin voorziet en kan ondersteunen met handvatten voor het benoemen van raakvlakken, de meerwaarde van samenwerking en kansen of meerwaarde daadwerkelijk te benutten. Een andere situatie doet zich voor op het onderwerp ‘aanbesteden/inkopen’. Wegbeheerders zullen bij het realiseren van innovatieve fietsprojecten met de afdeling inkoop moeten samenwerken. Inkoop is een vak apart. Inzichten in dat vak helpen de fietsprofessional om de samenwerking tijdig en effectief in te richten.

Raamwerk fietsdata nodig

Er komt steeds meer fietsdata beschikbaar. Denk hierbij aan fietsgebruik, volume, fietsroutes et cetera. Er is echter geen uniformiteit in de manier van data verzamelen en monitoring. Het zou fietsprofessionals helpen als er een raamwerk wordt opgezet om dataverzameling te standaardiseren en te monitoren. DTV Consultants adviseert Tour de Force om het initiatief te nemen om een verplicht raamwerk voor deze data te realiseren.

De volledige rapportage, inclusief aanbevelingen is te downloaden via de website van CROW-Fietsberaad.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building