Effecten Meerjarenplan Fiets Amsterdam in beeld

De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw Meerjarenplan (MJP) Fiets. Als input voor dit plan, heeft DTV Consultants het huidige MJP geëvalueerd. De focus lag daarbij op de outcome van het MJP, oftewel: wat zijn de gevolgen geweest van het MJP voor de fietser in Amsterdam. De conclusies van de evaluatie helpen de gemeente Amsterdam bij het bepalen van de focus van het nieuwe plan.

Enquêtes en interviews

Bij het onderzoeken van de outcome van beleid is het wenselijk om de doelgroep (fietsers in Amsterdam) te bevragen over hun ervaringen. Naast een gebruikersenquête op straat, zijn bij het opstellen en uitvoeren van het Amsterdamse fietsbeleid betrokken ambtelijke fietsexperts bevraagd. Zij hebben een digitale zelfevaluatie ingevuld. Bovendien zijn bij enkele experts van buiten de gemeentelijke organisatie met kijk op de fietssituatie in Amsterdam, geïnterviewd. Uiteraard zijn ook alle beschikbare evaluatierapporten van fietsprojecten onder de loep genomen.

Aan de slag met onderzoeksresultaten

Na uitvoering van de enquêtes en interviews, is een ambtelijke werksessie belegd, waarin alle onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd en bediscussieerd. In de sessie is gezamenlijk vastgesteld wat de (verwachte) outcome van de diverse maatregelen is, in termen van zichtbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van de verschillende getroffen (of nog te treffen) maatregelen op de verschillende thema’s uit het MJP Fiets. De meningen van de stakeholders zijn daarbij steeds gespiegeld aan de meningen van de Amsterdamse fietsers, zoals deze uit de gebruikersenquête naar voren zijn gekomen.

Daarnaast is in de sessie met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke (koers)wijzigingen en aanvullingen die in het nieuwe meerjarenplan een plek (zouden) moeten krijgen.

Waardevol advies

Thomas Koorn, projectleider bij de gemeente Amsterdam, is tevreden over de evaluatie en ons advies. “We hebben een goed beeld gekregen van het effect van de verschillende maatregelen die we hebben genomen. Bovendien hebben we waardevol advies gekregen, onder andere over de wijze waarop we onze doelstellingen formuleren en presenteren. Dit advies zullen we zeker ter harte nemen.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur