Een andere verkeerskundige rol voor de Provincie Overijssel

De mobiliteit groeide en groeit nog steeds gestaag door, zowel op rijkswegen als op provinciale en gemeentelijke wegen. Dit betekent dat de provincie Overijssel een steeds belangrijkere rol speelt bij de verkeersveiligheid en doorstroming op de wegen in haar beheergebied. Er moest daarom in 2011 een slag worden gemaakt naar operationeel verkeersmanagement. Bijscholing voor betrokken medewerkers was daarbij gewenst.

“Na een analyse heeft de provincie destijds besloten het accent te verschuiven van beheer en onderhoud, naar meer oog voor het beperken van verkeershinder,” vertelt Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel. “Het was daarbij duidelijk dat wij, het managementteam en de collega’s, nieuwe vaardigheden moesten ontwikkelen om het gastheerschap goed handen en voeten te geven. De provincie heeft toen DTV Consultants ingeschakeld om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, te zorgen dat medewerkers inzicht kregen in operationeel verkeersmanagement en wat er van hen werd verwacht. En om mensen waar nodig bij te spijkeren qua kennis en vaardigheden.

Verkeerskundige invulling

Voor de buitendienstmedewerkers was de omschakeling naar operationeel verkeersmanagement best wel groot. Het zijn technische, vaak goed praktisch ingestelde mensen, die zich tot dan toe met name bezig hielden met inspecteren en toezicht houden op het gebied van beheer en onderhoud. Nu moesten ze niet alleen leren zelfstandig verkeersproblemen te signaleren en te analyseren, maar er ook een oplossingsrichting voor aandragen. Hun taken kregen dus een steeds meer verkeerskundige invulling.

Investeren in mensen

“De provincie Overijssel heeft het predicaat ‘investors in people’,” aldus Molenkamp. “Kort gezegd: wij zien onze mensen als de grootste asset (waarde). Daar moet je dus in investeren. Omdat we de uitvoerende taken hadden afgestoten en ons gingen richten op inspectie en toezicht houden lag er ruimte voor groei. Uit een meting bleek dat de meeste van onze buitendienstmedewerkers, door hun werkervaring en alle cursussen en trainingen die zij tijdens hun loopbaan hebben gevolgd, al tussen mbo3- en mbo4-niveau zaten. Met een relatief kleine inspanning konden zij zich bijscholen tot mbo4-niveau.”

Cursus direct vol

“We hadden het al langer over deze omslag richting operationeel verkeersmanagement gehad, dus de medewerkers wisten dat het er aan kwam en reageerden heel positief. Toen ze zich konden aanmelden voor de cursus Inleiding Verkeerskunde, zat deze meteen vol en kon direct een volgende cursus worden ingepland. Uiteindelijk is nog een derde cursus geregeld, zodat iedereen aan bod is gekomen”, vertelt Molenkamp. “De negendaagse cursus was een goede combinatie van toegepaste kennis en de dagelijkse praktijk, zodat de cursisten binnen hun eigen werkomgeving tot betere resultaten konden komen. Er is dan ook heel gericht geoefend en getraind”, aldus Molenkamp.

Loopbaan

Mensen die meer de diepte in wilden en een volgende stap wilden zetten in hun loopbaan, konden aan de NOVI Verkeersacademie beginnen met de tweejarige deeltijd hbo-opleiding tot Verkeerskundig medewerker. Drie medewerkers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Eén van hen heeft zelfs zijn hbo bachelor diploma gehaald. Hbo-ers kregen de mogelijkheid desgewenst deel te nemen aan de Post-hbo opleiding Verkeerskunde.

Vijf jaar later

Molenkamp: “Nu, vijf jaar later, is verkeersmanagement in de breedte regulier onderdeel van het werk geworden en stevig ingebed in de organisatie. Er zijn ook mensen in dienst gekomen die van nature meer feeling hebben met dat onderwerp. En degenen die er zaten hebben er veel meer inzicht in en begrip voor gekregen. We zien dat door kennisontwikkeling en verkeerskundige training de medewerkers beter het belang van het onderwerp zijn gaan begrijpen. In het begin is het voor een aantal mensen wel zoeken geweest. Maar door de driestaps werkwijze (ondersteuning door training/opleiding, ondersteuning bij werkzaamheden en ondersteuning vanuit het managementteam) is dat wel gelukt”, legt Molenkamp uit.

Multidisciplinair denken

Molenkamp: “DTV Consultants heeft ons mede geholpen om multidisciplinair te denken. De gebruiker staat centraal en het is nu gastheerschap naast rentmeesterschap. Ook werken alle collega’s nu met scenario’s. Scenario denken vraagt dat je kijkt naar meerdere oplossingen voor een vraagstuk en een afweging maakt aan de hand van criteria en eventuele weging daarvan. Op basis daarvan bepaalt de politiek, of in de operatie de medewerker, dan wat het beste is.

Veiligheid voorop

Molenkamp: “Voorheen lag onze focus op doorstroming. Nu is deze aan het verschuiven naar veiligheid voor de weggebruiker, mensen die werken aan de weg en eigen personeel. Dit zonder afbreuk te doen aan wat al is bestendigd wat betreft verkeersmanagement. Veilig thuiskomen wil iedereen. Ik voel een grote verantwoordelijkheid als wegbeheerder en ook als werkgever naar mijn personeel, aannemers en weggebruikers op dit vlak. Waar in eerste instantie doorstroming de hoofdrol speelde wordt nu meer de afweging gemaakt: buiten de tijd van de spits werken om files te voorkomen versus veiligheid van iedereen (buiten de spits betekent de donkere uren van de dag en deze zijn soms minder veilig). We ontplooien allerlei acties om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.”

Volgende stap: assetmanagement

“De nieuwe stap is de stap naar assetmanagement. Sinds de zomer van 2016 zijn we ISO 55001 gecertificeerd. Daarmee zijn alle bestaande rollen, taken, verantwoordelijkheden en processen vastgelegd en gaan we muteren richting operationeel assetmanagement. Wij kijken daarnaast ook meer naar wie waar goed in is en wat bij wie past”, aldus Molenkamp.

“De nieuwste ontwikkelingen, onder andere Smart Mobility, Internet of Things en Big Data zijn bijzonder boeiend. Om daarop aan te sluiten vraagt wat van onze mensen, onze organisatie en werkwijze. Door onder andere de trainingen van DTV en de implementatie van assetmanagement zijn we steeds beter gesteld voor allerhande veranderingen. Ik zie uit naar de toekomst met een gezonde, adaptieve en strategische organisatie.”

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building