Drimmelen maakt werk van fietsinfrastructuur

Gemeente Drimmelen zet vol in op de fiets. In het beleidsplan Verkeer en Vervoer van de gemeente zijn daarom stevige ambities voor actieve mobiliteit vastgelegd. Goede en veilige fietsinfrastructuur is voorwaardelijk om het fietsgebruik te laten groeien. DTV Consultants is gevraagd het actuele fietsnetwerk in kaart te brengen en voorstellen te doen voor verdere verbetering van de fietsinfrastructuur.

Drimmelen is een landelijk gemeente, met vijf kernen en een flink buitengebied. Naast utilitair gebruik van het fietsnetwerk (zoals woon-werk verkeer), wordt met name in het buitengebied veel recreatief gefietst. “We hadden geen haarscherp beeld van het actuele gebruik van het fietsnetwerk in onze gemeente,” vertelt Melissa Simons, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij gemeente Drimmelen. “Dat beeld hebben we wel nodig, om in lijn met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid onze fietsinfrastructuur risico gestuurd te verbeteren.”

Burgers brengen fietsnetwerk in beeld

De inwoners van gemeente Drimmelen zijn door DTV Consultants bevraagd over hun fietsgedrag:

  • Welke fietsroutes gebruiken ze en waarom (recreatief of utilitair);
  • Hoe vaak men fietst;
  • Op welke plekken vinden ze de fietsroute onveilig en waarom;
  • Welke behoefte er is aan fietsvoorzieningen.

Deze data is verzamelen met een digitale verkeersenquête. Hierin konden inwoners hun fietsroutes letterlijk inteken op een kaartlaag. Vervolgens is de data gecontroleerd op afwijkingen door deze te vergelijken met externe databronnen zoals ANWB en Strava. Vervolgens is deze kaart met de gemeente besproken, waarbij bijvoorbeeld onwenselijke combinaties met landbouwroutes aan bod is gekomen Tenslotte is het actuele fietsnetwerk vastgesteld.

Toetsing inrichting fietsnetwerk

Het fietsnetwerk is met een inrichtingstoets gecontroleerd. Het hele netwerk is in secties verdeeld (een sectie is een aantal aansluitende wegvakken met dezelfde kenmerken). Voor  elke sectie is in beeld gebracht in hoeverre deze voldoen aan de nieuw gestelde eisen. Daarbij hebben de fietsexperts van DTV Consultants gekeken naar zowel basiskenmerken (sluit de sectie aan bij het netwerk en de bijbehorende wegcategorie) als inrichtingskenmerken (zoals de breedte). Hierbij is niet gekeken naar of de juiste voorzieningen aanwezig zijn, maar of deze voorzieningen verkeersveilig zijn ingericht conform richtlijn. Na de inventarisatie zijn de secties gelabeld naar kwaliteit (van A tot en met G).

Verkenning snelfietsroutes

De gemeente had ook behoefte aan een globale verkenning van mogelijke snelfietsroutes, van de kern Made naar Oosterhout en van Made naar Breda. De mogelijke tracés zijn verkend en gescoord op de vijf hoofdeisen aan fietsinfrastructuur: samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Voor beide opties geldt dat het mogelijk is om een snelfietsroute uit te werken, maar dat de huidige infrastructuur nog aanpassingen nodig heeft om aan de eisen te kunnen voldoen.

Gericht investeren in fietsen

Het onderzoek heeft veel nuttige inzichten opgeleverd, vindt Simons. “Het is nu duidelijk waar we prioriteit moeten leggen in het verbeteren van fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen. Dat geeft ons de zekerheid de we wilden hebben dat we onze beperkte middelen op de juiste locaties investeren.”

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur