Draagvlak maatregelen fietsen stallen in Bergen op Zoom

In samenwerking met een klankbordgroep, heeft DTV Consultants vastgesteld welke maatregelen door de gemeente Bergen op Zoom kunnen worden genomen om het fietsparkeren in het centrum te verbeteren. De resultaten van een fietsparkeeronderzoek en een enquête in het burgerpanel hebben, samen met een aantal werksessies met de klankbordgroep, de basis gelegd voor een aantal maatregelscenario’s. Samen met de klankbordgroep is het voorkeursscenario vastgesteld.

Samen werken aan betere fietsparkeersituatie

“We vinden het in Bergen op Zoom belangrijk dat de fiets voor veel mensen een aantrekkelijke vervoerwijze is voor het bezoeken van het centrum. Tegelijkertijd willen we dat het aantal los gestalde fietsen drastisch wordt teruggedrongen.” Aan het woord is Chantal de Munck van de gemeente Bergen op Zoom. “We wilden graag dat belanghebbenden, zoals horecaondernemers, winkeliers, centrumbezoekers en bewoners, zouden worden betrokken bij het bepalen van de maatregelen. Zij zijn immers gebaat bij een goede fietsparkeersituatie.”

Maatregelscenario’s fietsen stallen

Het project is gestart met een uitgebreide knelpuntinventarisatie. Een digitale enquête over het fietsparkeren in het centrum van Bergen op Zoom is door bijna 600 leden van het Burgerpanel ingevuld. In een brede bijeenkomst, waarbij winkeliers, horecaondernemers, centrummanagement, Vereniging Binnenstad, Jeugdraad, hulpdiensten en leden van het Burgerpanel vertegenwoordigd waren, zijn de resultaten van de enquête besproken en zijn de knelpunten verder uitgediept. In de tweede bijeenkomst zijn vervolgens randvoorwaarden en gemeenschappelijke doelen vastgesteld en mogelijke oplossingsrichtingen met hun kansen en barrières benoemd. Op basis daarvan en op basis van de resultaten van een fietsparkeertelling, zijn enkele maatregelscenario’s uitgewerkt. In de laatste klankbordgroepbijeenkomst zijn deze scenario’s besproken en hebben de belanghebbenden kunnen aangeven welke scenario’s hen het meest aanspreken.

Geparkeerde fietsen Bergen op Zoom

Werken aan draagvlak

Het grote voordeel van deze manier van werken is dat alle betrokken partijen inzicht krijgen in elkaars belangen en perspectieven. Bovendien wordt vanuit een gezamenlijk standpunt toegewerkt naar maatregelen die kunnen rekenen op draagvlak. Ook de politiek is in het proces betrokken. Chantal de Munck: “We hebben er expres voor gekozen om voor de laatste werksessie, waarin de voorkeursmaatregelen zijn bepaald, ook de leden van de Raadscommissie Stad en Ruimte als toehoorder uit te nodigen. Zo konden ook de politiek betrokkenen direct een goed beeld krijgen van de gewenste maatregen en de daarbij genoemde argumenten van de verschillende betrokkenen.”

Bewaakte fietsenstalling voorkeursoplossing

Het realiseren van een bewaakte fietsenstalling met circa 200 – 250 fietsparkeerplaatsen op of zeer dicht bij de Grote Markt is op lange termijn de beste oplossing om het aantal los gestalde fietsen zo veel mogelijk te beperken en fietsers de gewenste kwaliteit te bieden. Tot die tijd kunnen de problemen worden verlicht door het realiseren van extra fietsenrekken in de directe omgeving van de Grote Markt en het Beursplein. Handhaving blijft nodig om gevaarlijk of hinderlijk geplaatste fietsen te verwijderen.

Fietsers centrum Bergen op Zoom

Geschikte locatie voor bewaakte fietsenstalling vinden

Het college heeft de opdracht gegeven een verkennend locatieonderzoek voor een overdekte bewaakte fietsenstalling uit te voeren. Chantal de Munck: “We hebben verschillende locaties op het oog, maar er spelen in de binnenstad zo veel verschillende belangen, dat een definitieve keuze nog niet is gemaakt.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur