Diepgaand onderzoek naar verbetering doorstroming Ring Eindhoven

De Ring Eindhoven verwerkt jaarlijks tussen de 10 en 15 miljoen autobewegingen. Vanaf deze ringweg kan op dit moment op meer dan 25 locaties een route richting centrum worden genomen. De gemeente Eindhoven wilde weten welke vereenvoudigingen mogelijk zijn op bestaande kruispunten en aansluitingen, om de doorstroming op de Ring te verbeteren. DTV Consultants is gevraagd dit te onderzoeken.

De aftakkingen van de Ring richting het centrum worden radialen genoemd. Er zijn nu zeven met verkeerslichten geregelde kruispunten of verkeerspleinen die als ontsluitingswegen voor autoverkeer richting het centrum dienen. De overige  dertien met verkeerslichten geregelde kruispunten zijn zogenoemde ‘historische’ radialen waar het langzaam verkeer (fietser en voetganger) meer prioriteit heeft.

Ring Eindhoven

Gewenste gemiddelde snelheid nu niet altijd mogelijk

Erik van Hal is verkeersplanoloog bij de gemeente Eindhoven en was voor dit onderzoek opdrachtgever van DTV Consultants. “We hebben in ons Ontwikkelperspectief Centrum , dat binnen de Ring ligt, vastgelegd dat het verkeer óp de Ring gemiddeld minimaal 30 kilometer per uur moet kunnen rijden. Met de huidige inrichting is dit niet altijd mogelijk. Daar willen we wat aan doen.” Het onderzoek heeft zich gefocust op vinden van oplossingen voor de 13 met verkeerslichten geregelde kruispunten van historische radialen op de Ring. “We wilden ook een goed beeld krijgen van de effecten van de mogelijke kruispuntoplossingen op de omgeving,” legt Van Hal uit. “En ook de verkeersveiligheid moet natuurlijk geborgd blijven.”

Grondige analyse per kruispunt

De onderzoekers van DTV Consultants hebben elk kruispunt grondig onder de loep genomen. Eerst is de huidige situatie in kaart gebracht. Naast analyse van verkeerskundige data zoals intensiteiten en snelheden, is hiervoor specifieke gebiedskennis opgehaald bij de gebiedscoördinatoren van de gemeente. Vervolgens zijn mogelijke varianten van maatregelen op kruispuntniveau bedacht en met COCON doorgerekend. Ook is nauwkeurig gekeken naar de gevolgen van bepaalde kruispuntinrichtingen voor de verkeersveiligheid. Zo zijn er relatief veel deelconflicten op de onderzochte kruispunten. Het is wenselijk om deze weg te halen, waar dat kan. Tenslotte is samen met verkeerskundigen van de gemeente verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van de omliggende gebieden, ondersteund met een doorrekening van de voorkeursmaatregelen in het verkeersmodel. Uiteindelijk is op basis van de effecten van deze drie onderdelen per onderzocht kruispunt een voorkeursvariant vastgesteld. DTV Consultants heeft van deze voorkeursvariant een schetsontwerp met bijbehorende globale kostenraming opgesteld.

Maatregelen voorkeursvarianten

De te nemen maatregelen zijn in de volgende categorieën te verdelen:

  1. Linksaf beweging vanaf de Ring naar een radiaal eruit halen.
  2. Rechtdoor /linksaf beweging vanaf de radiaal naar de Ring eruit halen.
  3. Aanpassen (verplaatsen /bundelen) van fiets- en voetgangersoversteken.
  4. Aanpassen (verminderen of verwijderen) van deelconflicten.
  5. Infrastructuur aanpassen of toevoegen.
  6. Circulaire maatregelen op de radiaal.

Prioritering oplossingen

De uitkomsten van de studie laten zien dat er een aanzienlijke verbetering op het gebied van doorstroming op de Ring kan worden bereikt, met in diverse gevallen een verbetering van de verkeersveiligheid. “Dit onderzoek is onderdeel van een integraal maatregelpakket dat vastgesteld is in het Ontwikkelperspectief Centrum,” vertelt Van Hal “En sluit aan op andere stappen voor verbetering van de doorstroming op de Ring, zoals het toepassen van iVRI’s en het implementeren van ITS applicaties. Als vervolgstap bekijken we onder meer ook nog of een groene golf aan de westkant van de Ring met de voorgestelde aanpassingen nu wel een reële optie is. Voor sommige maatregelen is het nodig om met belanghebbenden een uitgebreid participatietraject te doorlopen, vóórdat we aanpassingen gaan doorvoeren. Denk aan kruispunten waarbij aanpassingen die de doorstroming op de Ring verbeteren, tegelijkertijd ook effect hebben op de verkeerscirculatie in het omliggende gebied.” DTV Consultants heeft de uitgewerkte maatregelen daarom geprioriteerd en onderverdeeld in:

  • Kruispunten waar snel veel winst te behalen is met een beperkte impact op de omgeving;
  • Kruispunten die winst opleveren en die geen directe relatie hebben met overige kruispunten of projecten;
  • Kruispunten waarvoor een uitgebreider participatietraject nodig is, vanwege het effect op de verkeerscirculatie in het omliggende gebied.

Van Hal verwacht dat dit jaar al de eerste verbeteringen zichtbaar worden op straat.

Helder en flexibel

Van Hal kijkt terug op een prettige samenwerking en is content met het resultaat: “Na interne oplevering kwamen er veel complimenten over de helderheid van het rapport. Het contact met projectleider Tom Steijvers liep soepel, ook zijn we tevreden over de flexibele manier waarop DTV Consultants is omgegaan met vragen en wensen die lopende het project naar voren zijn gekomen.”

Advies en informatie
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility