Certificeringstraject tot verkeersveiligheidsauditor

Het hoge verkeersveiligheidsniveau van het Nederlandse rijkswegennet behouden, ook in nieuwe of reconstructie plannen. Dat is waar verkeersveiligheidsauditoren voor staan. DTV Consultants traint en certificeert samen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa) als enige in Nederland deze verkeersveiligheidsauditoren. Rijkswaterstaat (RWS) eist als enige wegbeheerder in Nederland dat alle audits op haar wegennet wordt uitgevoerd door gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren. Voor het KoVa heeft DTV Consultants dan ook een traject op maat ontwikkeld.

De Nederlandse wegen behoren qua veiligheid tot de top tien van Europa. We zijn er echter nog niet. Om de doelstelling van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden in 2020 te halen, moeten nog aanzienlijke stappen worden gezet. De inzet van onafhankelijke verkeersveiligheidsauditors is een manier om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. Vanaf 2012 is het uitvoeren van audits op rijkswegen zelfs wettelijk verplicht gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu door deze verplichting vast te leggen in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr.).

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde systematische en technische verkeers- veiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fase van het project van planning tot eerste gebruik. De verkeersveiligheidsauditor analyseert het project als een onafhankelijke expert op het gebied van verkeersveiligheid, verkeerstechniek, human factors en wegontwerp en wegbeeld. Het doel is om knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid al vroegtijdig op te sporen. Op die manier wordt de wegbeheerder in de gelegenheid gesteld de knelpunten nog op te lossen tijdens het ontwerpproces en in ieder geval voordat de weg wordt opengesteld voor het verkeer.

Waarom certificering?

De belangrijkste reden om verkeersveiligheidsexperts te certificeren als auditor is het borgen van de kwaliteit en eenduidigheid van uitgevoerde audits. Van de auditors wordt veel verwacht. Zo moeten ze bijvoorbeeld veel kennis hebben over verkeersveiligheid, wegontwerp en het gedrag van weggebruikers en een 3D beeld kunnen vormen bij de plantekeningen om tot een oordeel te komen. Voor aanvang van onze trainingen worden daarom de c.v.’s van potentiele deelnemers opgevraagd en gecontroleerd. Alleen personen met hbo werk- en denkniveau en ruime ervaring op gebied van verkeersveiligheid en wegontwerp worden gelegenheid gegeven om een portfolio in te dienen en een intake gesprek aan te vragen voordat ze toegelaten worden tot de training. Na afloop van de training leggen deelnemers een examen af, waaruit moet blijken dat zij daadwerkelijk in staat zijn de verkeersveiligheidspunten in een ontwerp te kunnen opsporen. Daarnaast zijn wegbeheerders er bij gebaat dat elke auditor een vergelijkbare systematiek en wijze van rapporteren hanteert. Deze systematiek is dan ook een belangrijk onderdeel van de training.

Speciaal traject voor auditoren Rijkswegennet

Rijkswaterstaat (RWS) schrijft als enige wegbeheerder in Nederland voor dat álle audits op haar wegennet worden uitgevoerd door gecertificeerde auditors. Dit is een uitvloeisel van de Europese richtlijn 2008/96/EG van het Europees parlement en de Raad van 19 november 2008. Zelf verzorgt het ministerie geen opleidingen en daarom is een onafhankelijk Kwaliteitsorgaan, het KoVa, opgericht met onder meer als opdracht om auditors te werven en te trainen voor het werk ism een erkend onderwijsinstituut op het vlak van verkeersveiligheid. Na een inschrijving in 2011 door meerdere partijen is de keuze op DTV Consultants gevallen en vanaf 2012 steeds gecontinueerd. Samen met het KoVa is vorm gegeven aan de instroomeisen, het programma van de training en de inhoud van het examen. Het programma is er uitsluitend op gericht om op basis van de reeds aanwezige kennis en ervaring de kandidaat scherp te stellen voor het auditwerk en te leren werken conform het Voorschrift voor de verkeersveiligheidsauditors met een vastgesteld format en een risicomethodiek. “Voor dit werk wil het KoVa uitsluitend personen van het hoogste niveau inzetten, die werken volgens “the state of the art” van richtlijnen en normen op het gebied van verkeer en weggedrag, omdat de infrastructurele werken steeds omvangrijker en complexer worden.” geeft Ad Kranenburg, secretaris van het KoVa, aan.

Andere eisen onderliggend wegennet

Voor de overige wegbeheerders geldt geen verplichting om audits uit te laten voeren, noch door gecertificeerde auditors. Zij mogen zelf besluiten in welke situatie zij een audit laten uitvoeren en door wie. De cursus verkeersveiligheidsaudit voor het onderliggende wegennet ziet er dan ook qua deelname, inhoud en toetsing anders uit dat het traject voor het rijkswegennet en stelt andere eisen.

Toekomst van de verkeersveiligheidsaudit en certificering

Mede dankzij de inzet van het Ministerie en het KoVa is vanaf 201 een grote slag gemaakt rondom het professionaliseren van verkeersveiligheidsaudits. DTV Consultants ziet in toenemende mate ook bij andere wegbeheerders en bij reeds gecertificeerde auditors de wens om deze slag ook te maken voor de audits op het onderliggende wegennet. In 2015 heeft DTV Consultants de instroomeisen voor de cursus Verkeersveiligheidsaudits voor het onderliggende wegennet dan ook aangescherpt. Zo worden nu alleen nog deelnemers toegelaten met minimaal hbo-niveau en ten minste vijf jaar werkervaring op gebied van veiligheid en ontwerp. Daarnaast zijn we begonnen met de actualisatie van de Handleiding Verkeersveiligheidsaudits voor het onderliggende wegennet. De geactualiseerde versie wordt eind 2016 verwacht.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building