Beheerplan VRI gemeente Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest heeft acht verkeersregelinstallaties (VRI’s). Om de prestatie van iedere VRI in het areaal tijdens de hele levenscyclus te waarborgen vindt beheer en onderhoud plaats. Recent zijn de uitgangspunten voor dit beheer vastgelegd in een Beheerplan VRI. De verkeerslichtendeskundigen van DTV Consultants hebben de gemeente ondersteund bij de realisatie van dit plan.

Jos Lansbergen, teammanager Beheer en Onderhoud bij gemeente Oegstgeest legt uit wat zij met het beheerplan voor ogen hebben: “Wij vonden het belangrijk om voor alle betrokkenen de visie en de bijbehorende maatregelen scherp te krijgen en te houden. Ook wilden we naar een continue cyclus gaan voor beheer en vervangingen, om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat.”

Beheer doe je samen

Eerste stap in het proces was inventariseren van alle beschikbare informatie over de huidige werkwijze, stakeholders, beleidsstukken, contracten en budgetten. Hiermee heeft de adviseur van DTV Consultants een eerste raamwerk opgesteld. In een werksessie met alle stakeholders zijn alle te maken keuzes voorgelegd en besproken. “Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat er breed draagvlak is gecreëerd voor het beheerplan,” stelt Lansbergen. “We opereren altijd in een keten en werken samen met buurgemeenten. Het beheer en onderhoud van onze verkeerslichten besteden we bijvoorbeeld uit aan gemeente Leiden, zij waren voor ons daarom een belangrijke partner in dit proces. Als alle betrokken partijen op een lijn zitten zorgt dat ervoor dat de uitvoering van je beheeractiviteiten een stuk soepeler loopt.” De input uit de werksessie is gebruikt om het beheerplan uit te werken. In een paar iteraties is toegewerkt naar het definitieve Beheerplan.

Basis voor budget en aanbestedingen

Het Beheerplan bevat alle te hanteren uitgangspunten van de gemeente rond vervangingen of nieuwbouw en het beheer en onderhoud van de gemeentelijke VRI’s. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden bij de aanbesteding van nieuwe VRI’s.  Ook bevat het beheerplan een investeringsplanning voor de komende vijf jaar. Zo kunnen al beschikbare investeringsbudgetten aan het betreffende jaar toebedeeld worden en kunnen de nog benodigde budgetten aangevraagd en gereserveerd worden. Ook heeft het beheerplan inzicht in de jaarlijks benodigde kosten voor het technisch en verkeerskundig beheer, gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten van kwaliteit en frequentie van het beheer.

Missie geslaagd

“Het hoofddoel was vastleggen van de strategie en afspraken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de VRI’s in Oegstgeest. Inclusief de daarbij horende budgetbehoefte. Daar zijn we in geslaagd. Zowel de expertise als de professionele procesbegeleiding van DTV Consultants heeft ons daar goed bij geholpen,” aldus Lansbergen.

Advies en informatie
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility