Amersfoort kan herinrichting stationsgebied gaan uitwerken

De gemeente Amersfoort kan de herinrichting van het stationsgebied verder gaan uitwerken. De verkeerssituatie zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie, ook zijn er geen verkeerskundige knelpunten die in de nadere uitwerking niet kunnen worden opgelost. Tot deze conclusie kwam DTV Consultants in haar second opinion over de plannen voor de Amersfoortse stations zone.

Alex de Ligt is senior-projectmanager bij gemeente Amersfoort: “Bij verschillende raadsleden en de lokale afdeling van de Fietsersbond leefden vragen en onzekerheden over het verkeerskundig functioneren van de nieuwe inrichting. De Gebiedsvisie Amersfoort Centraal is op 14 januari 2020 besproken in de Ronde. Daarin is afgesproken om een onafhankelijke verkeerskundige te vragen om de plannen te beoordelen, voordat de plannen door de Raad kunnen worden vastgesteld en daarna verder worden uitgewerkt. In deze beoordeling moest de focus liggen op de verkeersveiligheid en het fietscomfort.” Vanwege de ervaringen van DTV Consultants bij de beoordeling van voorrangspleinen en de expertise op het gebied van fietscomfort en verkeersveiligheid, heeft de gemeente, op voorspraak van de Fietsersbond Amersfoort, DTV Consultants gevraagd om deze second opinion uit te voeren.

Schets van de herinrichtingsplannen

Karres en Brands Landschapsarchitecten hebben samen met Goudappel Coffeng en Movares de gebiedsvisie opgesteld. In het plan worden op twee kruispunten op de Stationsstraat de verkeerslichten verwijderd. Bij één van deze kruispunten wordt een voorrangsplein voorgesteld. Daarnaast gaat het profiel van de Stationsstraat van 2 x 2 rijstroken (met busbanen) terug naar 2 x 1 rijstrook. Bovendien komt er aan de zuidzijde een tweerichtingsfietspad en verdwijnt het fietspad aan de noordzijde.

Alle stakeholders betrokken bij het proces

Naast de inhoudelijke toets was het proces van de second opinion belangrijk voor het draagvlak voor de herinrichtingsplannen. Daarom zijn alle stakeholders betrokken:

  • De experts van DTV Consultants hebben samen met twee vertegenwoordigers van de Fietsersbond Amersfoort het stationsgebied bezocht tijdens de ochtendspits, om een goed beeld te krijgen van het huidig functioneren van het onderzoeksgebied.
  • Aansluitend aan de schouw heeft de Fietsersbond al hun wensen, vragen en zorgen met betrekking tot de voorgestelde toekomstige situatie toegelicht.
  • De bevindingen uit de locatieschouw en het gesprek met de vrijwilligers van de Fietsersbond zijn vervolgens besproken met een vertegenwoordiging van de gemeente Amersfoort en Goudappel Coffeng. Dit gesprek was erop gericht om alle achtergronden, overwegingen, uitgangspunten en randvoorwaarden, die hebben geleid tot de plannen zoals ze voorliggen, boven water te krijgen.
  • Om te achterhalen welke zorgen of aandachtspunten de provincie Utrecht en Syntus hebben, zijn ook met deze partijen gesprekken gevoerd.

Beoordeling modelstudie

De experttoets startte vervolgens met een beoordeling van de door Goudappel uitgevoerde modelstudie in VISSIM om antwoord te krijgen op deze vragen:

  • Zijn de uitgangspunten logisch?
  • Is de doorstroming van het verkeer acceptabel in de geplande situatie?
  • Moeten overstekers niet te lang wachten?

Uit deze beoordeling kwam naar voren dat de plannen in het algemeen een verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen.

Geen onoplosbare punten

Vervolgens is het verkeerskundig functioneren van de voorgestelde oplossingen beoordeeld. Hierbij is expliciete aandacht uitgegaan naar de aandachtspunten die de Fietsersbond, de provincie en Syntus hebben meegegeven. Alex de Ligt: “Hier is uit gebleken dat het plan goed is, maar nog wel wat verbeteringen mogelijk zijn,  die allemaal opgelost kunnen worden in de nadere uitwerking.”  DTV Consultants heeft tenslotte geadviseerd om een verkeersveiligheidsaudit te laten uitvoeren op de ontwerptekeningen nadat het ontwerp is uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Complimenten van de gemeenteraad

De wethouder kreeg complimenten van de raadsleden over de zorgvuldige aanpak, “De raad vindt dat we dit vaker moeten gaan doen bij dit soort omvangrijke plannen,” legt De Ligt uit. “Ook de Fietsersbond is tevreden met de secure toets en respecteert het eindresultaat. Wij zijn dan ook erg tevreden over de werkwijze van DTV Consultants.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur