Actuele Nota VRI voor Limburg – voortaan ook online

De intrede van de iVRI, een nieuwe mobiliteitsaanpak en de wens om bestaande afspraken tegen het licht te houden waren voor de wegbeheerders in Limburg reden om haar Nota Verkeerslichten te vernieuwen. In 2014 was dit beleid voor het laatst vastgelegd. De VRI-nota is in de loop van 2019/2020 geactualiseerd. Deze actuele nota is voortaan ook online te raadplegen, alle VRI’s in Limburg zijn ook op een interactieve kaart te vinden. DTV Consultants heeft het proces begeleid, inhoudelijke ondersteuning geleverd en de online omgeving opgeleverd.

In 2014 is de “Nota Verkeerslichten Limburg; Samen op weg” opgesteld. Die nota Verkeerslichten beschrijft de manier waarop de basiskwaliteit van verkeersregelinstallaties is te garanderen en geeft een wensbeeld ten aanzien van de uitrusting, het functioneren en beheren van de verkeerslichten in Limburg in de (nabije) toekomst.

iVRI vereist meer samenwerking tussen ketenpartners

Dit soort afspraken zijn natuurlijk ook vastgelegd in de vernieuwde Nota. Door de komst van de iVRI verandert het verkeersregeltechnische landschap. De benodigde kennis wordt nog specialistischer en benodigde tooling wordt duurder en complexer in gebruik. In de geactualiseerde nota is daarom expliciet aandacht gegeven aan de herijking/intensivering van de samenwerking. Alleen door de krachten te bundelen, samen te werken, kennis te delen en acties samen uit te voeren, kunnen de iVRI’s  een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan het provinciale en regionale mobiliteitsbeleid.

Sneller inspelen op ontwikkelingen

Ruud Schwillens is beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij Provincie Limburg: “Als VRI regiegroep  (hierin zijn al Limburgse VRI-beheerders vertegenwoordigd-red.) vonden we het belangrijk om in te kunnen spelen op verschillende ontwikkelingen. Denk aan alles wat er moet gebeuren rond iVRI’s. Doordat we de vernieuwde Nota online beschikbaar stellen, kunnen we deze nu steeds aanpassen als dat nodig is en beschikt iedere wegbeheerder over de actuele versie. Daardoor hebben de wegbeheerders een actuele handreiking om bewuste afwegingen te maken over kruispuntoplossingen en (indien nodig) VRI’s te plaatsen en beheren. De expertise en betrokkenheid van DTV Consultants heeft ons erg geholpen bij het uitwerken van de Nota. Ook zijn we zeer te spreken over de VRI-kaart, die een overview biedt van de status van de VRI’s en de prioritering van de doelgroepen. Dat heeft DTV Consultants knap gevisualiseerd.”

Actuele Nota VRI voor Limburg – voortaan ook online

Bekijk de interactieve kaart verkeerslichten Provincie Limburg (opmerking: de kaart is bedoeld als voorbeeld, het is mogelijk dat de informatie voor een bepaalde VRI niet actueel is)

Transitiepaden naar wensbeeld

Het is niet de bedoeling om nu in rap tempo alle verkeerslichten te gaan vervangen, legt Ruud uit. “Ons wensbeeld is gericht op een intensievere samenwerking op het gebied van gezamenlijke acties, kennisuitwisseling, uitvoeren van beheerstaken én regionaal verkeersmanagement. Dat deze situatie niet van vandaag op morgen is te realiseren, is duidelijk. Daarvoor zijn de organisatorische, personele en financiële consequenties te groot. Om toe te werken naar het wensbeeld zijn een aantal transitiepaden bepaald. Deze worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarmee brengen we de basis op orde, organiseren we het verkeerskundig beheer en geven we de samenwerking vorm. De nieuwe nota geeft ons de handvatten voor deze processen.”

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility