Actualisatie Ontwerpwijzer Fietsverkeer

In juni 2016 is de nieuwe Ontwerpwijzer fietsverkeer van CROW verschenen. DTV Consultants heeft het boek uit 2006 samen met CROW en een team fietsexperts, volledig geactualiseerd. Nieuwe inzichten op het gebied van onder andere verkeersveiligheid uit nationale en internationale studies zijn in de publicatie verwerkt. Het vernieuwde boek behandelt ook nieuwe onderwerpen, zoals elektrische fietsen, snelle fietsroutes, de fietsrotonde en gezondheidsaspecten van fietsen.

Voor ontwerpers, beheerders en beleidsmakers

De Ontwerpwijzer fietsverkeer bevat niet alleen ontwerprichtlijnen. Ook argumenten, ervaringsgegevens en tips die de verkeersontwerper ondersteunen bij het maken van fietsvriendelijke ontwerpen zijn in het boek terug te vinden. Hoewel de inhoud zich concentreert op de ontwerpaspecten (de fietsvoorzieningen), wordt ook ruim aandacht besteed aan beheer en onderhoud van deze voorzieningen. Doordat de Beleidswijzer fietsverkeer van CROW-Fietsberaad in de nieuwe Ontwerpwijzer is geïntegreerd, geeft de nieuwe publicatie bovendien handvatten voor het formuleren van succesvol fietsbeleid. Het boek is daarmee een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur.

Fietsen in voetgangersgebied

Kennis van fietsexperts benut

Bij de totstandkoming van de nieuwe Ontwerpwijzer fietsverkeer heeft DTV Consultants gebruik gemaakt van een expertgroep die bestond uit fietsexperts van overheden, kennisinstituten en adviesbureaus. In de startbijeenkomst heeft elke expert zelf aangegeven met welke onderwerpen hij of zij de meeste affiniteit heeft. Daarmee is bewerkstelligd dat het werk voor de experts niet alleen behapbaar, maar ook leuk bleef. Hillie Talens, projectmanager bij CROW is zeer content over de manier waarop met de experts is samengewerkt. “De basis voor een succesvolle samenwerking is direct in de originele startbijeenkomst gelegd. DTV Consultants had goed nagedacht over de wijze waarop de experts konden worden geënthousiasmeerd en hoe ieders sterke punten zo goed mogelijk konden worden gebruikt. De positieve energie uit de startbijeenkomst heeft ertoe geleid dat de deskundigheid van de expertgroepleden optimaal is benut.”

Aandacht enkelvoudige fietsongevallen is winst

Paul Schepers, werkzaam bij Rijkswaterstaat WVL en expert op het terrein van verkeersveiligheid, kan dit beamen: “DTV Consultants is erin geslaagd om nieuwe kennis over fietsveiligheid in deze ontwerpwijzer te ontsluiten voor ontwerpers. Bijvoorbeeld de aandacht voor enkelvoudige fietsongevallen is winst. Die nemen de laatste jaren in aantal toe en veroorzaken inmiddels de helft van alle ernstig verkeersgewonden. Vernieuwend in de Ontwerpwijzer om dit soort ongevallen aan te pakken is bijvoorbeeld dat kantmarkering voor fietspaden voor het eerst zijn plaats in de voorzieningenbladen heeft gekregen. Dit is nodig om het onderscheid tussen berm en verharding bij duisternis zichtbaar te houden.”

Breed draagvlak voor de nieuwe inhoud

DTV Consultants heeft alle teksten van de Ontwerpwijzer uit 2006 beoordeeld op relevantie, actualiteit en leesbaarheid. En heeft de nieuwe onderwerpen een logische plaats gegeven. Vervolgens is de tekst, per hoofdstuk, voorgelegd aan een kleine (steeds wisselende) afvaardiging van de expertgroep. In een aantal reactieronden hebben de experts gereageerd op de tekstvoorstellen van DTV Consultants en op elkaars opmerkingen, aanvullingen en suggesties. Hillie Talens: “De manier van werken bestond uit een iteratief proces. Doordat de experts steeds op elkaar konden reageren, is ook gewerkt aan draagvlak voor de uiteindelijke inhoud. Dit werkt veel beter dan wanneer ieder zijn eigen punten inbrengt en pas achteraf leest wat ermee is gedaan.”

Verkrijgbaar bij CROW

De nieuwe Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW-publicatie 351) is verschenen in juni 2016 en is te bestellen bij CROW. De nieuwe ontwerpwijzer is ook opgenomen in de online kennismodule Fietsverkeer.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur